;General v2 author Javier Sánchez SEND_DATE="Data do envío" ACTIVATED="Activado" PROCESS_CONFIRMATION="Está seguro que desexa continuar?" ERROR_SAVING="Ocurriu un erro mentres se gardaba" JOOMEXT_SUCC_SAVED="Gardado exitosamente" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Fo(ron) suprimido(s) con éxito %s elemento(s)" SUCC_MOVED="Elemento movido correctamente" ERROR_ORDERING="Erro ordeando elementos" PUBLISH_CLICK="Clic aquí para publicar" UNPUBLISH_CLICK="Clic aquí para non publicar" UNSCHEDULE_CLICK="Clic aquí para desprogramar" SUBSCRIBE_CLICK="Clic aquí para suscribirse" UNSUBSCRIBE_CLICK="Clic aquí para borrar suscrición" CONFIRMATION_CLICK="Clic aquí para confirmar a suscrición" ENTER_SUBJECT="Por favor, escriba un asunto." CREATED_DATE="Data de creación" RECEIVE_HTML="Aceptase HTML?" JOOMEXT_YES="Sí" JOOMEXT_NO="Non" JOOMEXT_FILTER="Filtrar" JOOMEXT_GO="Ir" JOOMEXT_RESET="Reiniciar" ACY_CPANEL="CPanel" ;module NAMECAPTION="Nome" EMAILCAPTION="Correo electrónico" SUBSCRIBECAPTION="Suscribirse" UNSUBSCRIBECAPTION="Remover Suscrición" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="Vostede xa confirmou a sua suscrición" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="A sua suscripción confirmouse" JOOMEXT_SUBJECT="Asunto" MAILING_LISTS="Lista de correo" CONFIRMATION_SENT="Unha confirmación por e-mail enviouse, por favor faga clic no ligazón de confirmación a fin de proceder coa confirmación da sua suscrición" SUBSCRIPTION_OK="Vostede suscribiuse con éxito" UNSUBSCRIPTION_OK="A sua suscrición deuse de baixa con éxito" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="Vostede non está suscrito" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="Suscrición actualizada correctamente" ALREADY_SUBSCRIBED="Xa estás suscrito" NOT_IN_LIST="A dirección de correo electrónico %s non está na lista de usuarios" ;sched Newsletter SCHEDULE="Programar" UNSCHEDULE="Desprogramar" SUCC_UNSCHED="Newsletter desprogramada con éxito" SPECIFY_DATE="Por favor, especifique unha data para programar a sua Newsletter" DATE_FUTURE="Por favor, especifique una data no futuro" AUTOSEND_DATE="O NewsLetter %s enviarase automáticamente a %s" NB_SCHED_NEWS="%s previsto Newsletter" NO_SCHED="Newsletter non programado, necesita ser xerado" SCHED_NEWS="O newsletter está programado" SCHEDULE_NEWS="Calendario de Newsletter" SEND_CONTINUE="Desexa continuar co proceso de envío?" CONTINUE="Continuar" SENT_BY="Enviado por" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="Por favor, asegurese que a cartafol ( %s ) teña os permisos de escritura" ACCEPTED_TYPE="Este tipo de arquivo ( %s ) non é aceptado, os arquivos aceptables son: %s" FAIL_UPLOAD="Non se puido cargar o arquivo %s para %s" FAIL_SAVE="Non se pudio gardar o arquivo %s" BROWSE_FILE="Por favor, buscar un arquivo para importar" FAIL_OPEN="Non se puido abrir o arquivo %s" ADD_ATTACHMENT="Adxuntar un arquivo novo" MAX_UPLOAD="( tamaño máximo do arquivo para subir : %s )" ALLOWED_FILES="Archivos permitidos" UPLOAD_FOLDER="Cartafol de carga" ;Validation VALID_EMAIL="Escriba o seu e-mail." ONLY_LOGGED="A suscrición está limitada a los usuarios rexistrados" ASK_LOG="Inicie sesión" INVALID_KEY="Contrasinal/Usuario non atopados, póñase en contacto co administrador da web" NOT_VALID_EMAIL="O e-mail %s non é válido" NAME_MISSING="Escriba o seu nome." ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletter non necesita ser xerado" NEWSLETTER_GENERATED="Newsletter xerado [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-Newsletter [%s] non xerado : %s" AUTONEWS_SEND="Enviar o Newsletter xerado" AUTONEWS_WAIT="Agardando confirmación antes de enviar" GENERATE="Xerado" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="O Smart-Newsletter %s non está publicado" AUTONEWS_NOT_READY="A data do próximo Smart-Newsletter %s non foi alcanzada" ;configuration EMPTY_LOG="O arquivo de rexistro está baleiro" SUCC_DELETE_LOG="Arquivo de rexistro eliminouse correctamente" ERROR_DELETE_LOG="Non se puido borrar o arquivo de rexistro" EXIST_LOG="O arquivo de rexistro non existe" THANK_YOU_SHARING="Gracias pola sua contribución" ALLOW_VISITOR="Permitir que os usuarios non se rexistren" REQUIRE_CONFIRM="Requerir confirmación" MESSAGES="Mensaxes" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="Mostrar unha mensaxe na suscrición" DISPLAY_MSG_CONFIRM="Mostrar unha mensaxe de confirmación" DISPLAY_MSG_WELCOME="Mostrar unha mensaxe ao enviar a mensaxe de benvida" DISPLAY_MSG_UNSUB="Mostrar unha mensaxe ao enviar a mensaxe de baixa" NOTIFICATIONS="Notificacións" NOTIF_CREATE="Cando un usuario se crea, enviarlle un e-mail" NOTIF_REFUSE="Cando un usuario se nega a recibir e-mails, enviar un e-mail a" NOTIF_UNSUBALL="Cando un usuario se cancela a suscrición de todas as listas, envíe un e-mail a" REDIRECTIONS="Redireccións" REDIRECTION_CONFIRM="Redireccionar despois de confirmar" REDIRECTION_UNSUB="Redireccionar despois de borrar suscrición" ;Users JOOMEXT_NAME="Nome" JOOMEXT_EMAIL="Correo electrónico" USERS="Usuarios" NO_SUBSCRIBER="Suscritor non atopado" NO_RECEIVER="Non se encontra o receptor" USER_INFORMATIONS="Información do usuario" IP="IP" USER_ID="Account ID" VISITOR="Visitante" ACY_GROUP="Grupo" EDIT_JOOMLA_USER="Editar Usuario" ;Queue area QUEUE="Cola" CONFIRM_DELETE_QUEUE="Estás seguro de que desexa eliminar os elementos %s ?" PRIORITY="Prioridad" NEWS_PRIORITY="Newsletter prioridad" FOLLOW_PRIORITY="Seguimiento de prioridad" TRY="Tentar" ADDED_QUEUE="%s e-mails se engadironse a cola" AUTOSEND_CONFIRMATION="O sistema enviarálle automáticamente tan pronto como sexa posible" ALREADY_QUEUED="Xa hai %s e-mails na cola" DELETE_QUEUE="Por favor, elimine as mensaxes de correo electrónico antes da programación do seu NewsLetter" QUEUE_NEXT_TRY="Próxima proba en %s minutos" QUEUE_DOUBLE="Foi detectado un proceso de envío executandose, por iso o sistema detuvose, pero usted será capaz de reanudalo" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s e-mails se engadironse a cola polo NewsLetter programado [ID %s] %s" QUEUE_READY="Os seguintes correos electrónicos están listos para ser enviados" EMAIL_READY="[ID %s] %s para %s usuarios" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s será enviado despois de %s" QUEUE_STATUS="Estado da cola en %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="O seguinte e-mail será enviado despois de %s" PROCESS="Proceso" NO_PROCESS="Non hai nada para procesar" NB_PENDING_EMAIL="Estos son %s e-mails na cola polo NewsLetter %s" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing disparado %s" CRON_NEXT="O sistema non se activará antes de %s" ACY_CRON_PROCESS="%s mensaxe procesado : %s éxitoso, %s fallido" CREATE_CRON="Crear/Editar a sua tarea Cron" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="Darse de baixa de esta NewsLetter" UNSUB_ALL="Darse de baixa de todas las NewsLetters" UNSUB_FULL="Deixar de recibir correos electrónicos deste sitio web" CONFIRM_UNSUB_FULL="Vostede non recibirá máis ningún correo electrónico deste sitio web" CONFIRM_UNSUB_ALL="Vostede suprimiu de todas as NewsLetters" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="Vostede suprimiu da NewsLetter" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="Vostede non estaba suscrito a ningunha NewsLetter" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="Vostede non se suscribiu a NewsLetter seleccionada" ;subscription ACCEPT_TERMS="Para poder suscribirse, é necesario que lea e acepte os Términos e Condicions" JOOMEXT_TERMS="Términos e Condicions" UNSUBSCRIBE="Borrar suscrición" UNSUBSCRIBED="Suscrición Borrada" NO_SUBSCRIPTION="Non suscribirse" PENDING_SUBSCRIPTION="Esperar confirmación" SUBSCRIBED="Suscribirse" ALL_STATUS="Todos os estados" ACCEPT_REFUSE="Aceptar / Rechazar" ACCEPT_EMAIL="Aceptar E-Mails" REFUSE_EMAIL="Rechazar E-Mails" SUBSCRIPTION="Suscrición" ENABLED_DISABLED="Habilitar / Deshabilitar" ENABLED="Habilitado" DISABLED="Deshabilitado" UNSUBSCRIBERS="Borrar suscrición" SUBSCRIBERS="Suscritores" SUBSCRIBE_ALL="Suscribirse a todo" SUBSCRIBE="Suscribirse" REMOVE="Eliminar" CONFIRMED="Confirmado" STATUS="Estado" SUBSCRIPTION_DATE="Data da suscrición" UNSUBSCRIPTION_DATE="Data de baixa" USER_REFUSE="Este usuario negase a recibir calquera mensaxe do seu sitio web" SAVE_CHANGES="Gardar cambios" ;sendprocess SEND_EMPTY="Non hai ningún asunto ou texto neste e-mail" SEND_ERROR="Error enviando a mensaxe %s a %s" SEND_SUCCESS="O mensaxe %s foi enviado con éxito a %s" SEND_ERROR_PUBLISHED="O e-mail ID %s non foi publicado" SEND_ERROR_USER="Usuario non atopado : %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="O Usuario %s non está confirmado" SEND_ERROR_APPROVED="O Usuario %s non está aprobado" SEND_ERROR_ACCEPT="O Usuario %s non acepta e-mails" SEND_PROCESS="Proceso de envío" SEND_REFRESH_TIMEOUT="Proceso renovado para evitar o límite de tempo do servidor" SEND_REFRESH_CONNECTION="Proceso renovado para evitar unha posible pérdida da conexión" SEND_STOPED="O proceso de envío detuvose debido a que hai demasiados errores" SEND_KEPT_ALL="O sistema manterá todos os envíos de e-mails na cola, de modo que será capaz de reanudar o proceso de envío máis tarde" SEND_CHECKONE="Por favor, verifique a configuración do seu correo electrónico e asegúrese de que pode enviar unha proba deste e-mail" SEND_ADVISE_LIMITATION="Se recentemente enviou con éxito unha gran cantidade de correos electrónicos, os erros tamen poden deberse as limitacions do seu servidor" SEND_REFUSE="O servidor ao parecer negase a enviar máis e-mails" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="Usando unha das versions comerciais, o sistema sería capaz de asumir automáticamente o proceso de envío mediante un Cron" SEND_CONTINUE_AUTO="Se vostede configurou unha tarea de cron, o sistema continuará o proceso de envío" ;type TITLE_ONLY="Só o título" INTRO_ONLY="Só a introducción" FULL_TEXT="Texto completo" ACY_EACH_TIME="Cada vez que se activa AcyMailing" ACY_ONLY_ACTION="Só se AcyMailing executa unha acción" SIMPLIFIED_REPORT="Informe Simplificado" DETAILED_REPORT="Informe Detallado" ALL_EMAILS="Todos os e-mails" FILTER_SELECT="Seleccione un tipo de filtro" ACYMAILING_LIST="Listado de Mailing" ACYMAILING_FIELD="Campo de AcyMailing" JOOMLA_FIELD="Campo de usuario de Joomla" CB_FIELD="Crear Comunidad" ALL_CREATORS="Todos os creadores" ALL_LISTS="Todas as listas" ALL_USERS="Todos os usuarios" AUTO_ONLY="Só automático" AUTO_MAN="Automático / Manual" MANUAL_ONLY="Só manual" OTHER="Outro" NO_UNSUB_MESSAGE="Non darse de baixa a los mensaxes" NO_WELCOME_MESSAGE="Ningún mensaxe de bienvenida" EDIT_EMAIL="Editar o e-mail" CREATE_EMAIL="Crear un novo e-mail" ALL_URLS="Todas las URLs" HTML_VERSION="Versión HTML" TEXT_VERSION="Versión texto" INFOS="Info" ;time HOURS="Horas" DAYS="Días" WEEKS="Semanas" MONTHS="Meses" ;statistics NB_SUB_UNSUB="Número de suscritores/suscritores dados de baixa" SUB_HISTORY="Historia de suscricion" STATISTICS="Estadísticas" GLOBAL_STATISTICS="Estadísticas Globales" DETAILED_STATISTICS="Estadísticas Detalladas" OPEN="Abre E-mail" OPEN_UNIQUE="Abre Únicos" OPEN_TOTAL="Abre Total" NOT_OPEN="Non abierto" OPEN_DATE="Abre data" PERCENT_OPEN="%s de HTML e-mails foron abiertos" SENT_HTML="Enviar cómo HTML" SENT_TEXT="Enviar cómo Texto" FAILED="Fallóu" CHARTS="Gráficos" RECEIVED_VERSION="Versión" URL="URL" URL_NAME="URL Nome" UNIQUE_HITS="Hits Únicos" TOTAL_HITS="Hits Totales" CLICK_STATISTICS="Estadísticas de clic" CLICKED_LINK="Clic nun ligazón" PERCENT_CLICK="%s dos usarios fixeron clic no ligazón" TOTAL_EMAIL_SENT="%s e-mails enviados" FORWARDED="Reenviado" ;email EMAIL_NAME="Correo electrónico" SEND_HTML="Enviar Versión HTML" NEXT_GENERATE="Seguinte Xeración da Data" GENERATE_FREQUENCY="Xerar frecuencia" FREQUENCY="Frecuencia" ISSUE_NB="Número da publicación" GENERATE_MODE="Xerando modo" NOTIFICATION_TO="Enviar notificación para" EVERY="Cada" CREATOR="Creador" ATTACHMENTS="Arquivos adjuntos" ATTACHED_FILES="Arquivos adjuntos" NEWSLETTERS="NewsLetters" NEWSLETTER="NewsLetter" JOOMEXT_VISIBLE="Visible" JOOMEXT_ALIAS="Alias" ;templates TEMPLATE_NAME="Nome da plantilla" ACY_TEMPLATE="Plantilla" BACKGROUND_COLOUR="Color de fondo" ;followup FOLLOWUP="Seguimiento" CAMPAIGN="Campaña" DELAY="Retardo" FOLLOWUP_ADD="Engadir un novo seguimiento" CAMPAIGN_START="Cando un usuario se suscribe a unha das seguintes listas, este usuario comezará a recibir a campaña" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="Hai %s de seguimento nesta campaña" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="Información do Remitente" FROM_NAME="Nome do remitente" FROM_ADDRESS="Dirección de envio" REPLYTO_NAME="Responder ao nome" REPLYTO_ADDRESS="Responder a dirección" BOUNCE_ADDRESS="Dirección de rebote" ;lists LIST="Lista" LISTS="Listas" LIST_NAME="Nome de lista" RECEIVE="Recibir" LIST_CREATE="Por favor, crear unha lista primero" LIST_RECEIVERS="O newsletter será enviado a raíz das listas seleccionadas" NEWSLETTER_SENT_TO="Este newsletter será enviado a" LIST_PUBLISH="Por favor, activar la lista primero" EMAIL_AFFECT="Por Favor vincule este Email a unha o varias listas de publicación" COLOUR="Cor" MSG_UNSUB="Mensaje de baixa" MSG_WELCOME="Mensaje de benvida" NB_PENDING="Número de usuarios pendentes" ACCESS_LEVEL="Nivel de acceso" ACCESS_LEVEL_SUB="Ver/suscrición accesos" ACCESS_LEVEL_MANAGE="Gestor Front-End" ;test SEND_TEST="Enviar un test" SEND_TEST_TO="Enviar un test para" EMAIL_ADDRESS="Dirección de Email" SEND_VERSION="Enviar Version" HTML="HTML" JOOMEXT_TEXT="Texto" SEND="Enviar" ;configuration CRON="Tareas Cron" NEXT_RUN="Próximo tempo de execución" CRON_URL="Dirección URL de tarea Cron" REPORT="Informe" REPORT_SEND="Enviar informe" REPORT_SEND_TO="Enviar informe para" REPORT_SAVE="Gardar informe" REPORT_SAVE_TO="Gardar informe para" REPORT_DELETE="Borrar o informe" REPORT_SEE="Ver o informe" REPORT_EDIT="Editar email do informe" LAST_CRON="Derradeira tarea Cron" LAST_RUN="Derradeira hora executada" CRON_TRIGGERED_IP="Feito desde IP" MAIL_CONFIG="Configurar email" QUEUE_PROCESS="Cola de proceso" PLUGINS="Plugins" LANGUAGES="Idiomas" ENCODING_FORMAT="Formato de codificación" CHARSET="Charset" WORD_WRAPPING="Xustificado" EMBED_IMAGES="Inserir imaxes" EMBED_ATTACHMENTS="Insertar datos adxuntos" MULTIPLE_PART="Enviar múltiples piezas" SENDMAIL_PATH="Ruta para Sendmail" SMTP_CONFIG="Configuración de SMTP" SMTP_SERVER="Servidor" SMTP_PORT="Puerto" SMTP_SECURE="Método de seguridad" SMTP_ALIVE="Mantener vivo" SMTP_AUTHENT="Autentificación" SMTP_PASSWORD="Contrasinal" MAX_NB_TRY="Número máximo de intentos" QUEUE_PROCESSING="Procesando cola" EDIT_CONF_MAIL="Editar email de confirmación" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="Editar email de notificación" ACY_CONFIGURATION="Configuración" SHARE="Compartir" SHARE_CONFIRMATION_1="Este arquivo de idioma será enviado ao equipo de traducción Acyba e poderá ser incluído na próxima versión." SHARE_CONFIRMATION_2="Ao compartir este arquivo, vostede permite que Acyba utilice o seu traballo en calquier propósito." SHARE_CONFIRMATION_3="Vostede pode adicionar unha mensaxe persoal na seguinte area a cal será incluída no e-mail enviado ao equipo de Acyba." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing non está traducido neste idioma actualmente." LOAD_ENGLISH_2="O idioma Inglés se cargará de manera que poida traducirlo." LOAD_ENGLISH_3="Unha vez termine, non se olvide de compartir a sua traducción co resto da comunidad!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Cargar a derradeira versión dende os nosos servidores" INTERFACE="Interfaz" MENU="Menú" ACYMAILING_MENU="Menú relacionado con AcyMailing" PLUG_INTE="Integración con AcyMailing" PLUG_TAG="Plugins para o sistema de etiquetas" FORWARD_FEATURE="Habilitar a capacidad Reenviar a un amigo" FEATURES="Características" ADD_NAMES="Adicionar nomes" TEST_EMAIL="Se recibe esta mensaxe, significa que a sua configuración é correcta" USE_SEF="Usar Urls SEF" CSS_MODULE_DESC="Seleccione o arquivo css que desexa cargar para o módulo de front-end" CSS_FRONTEND_DESC="Seleccione o arquivo css que desexa cargar para o componente de front-end" CSS_MODULE="CSS do módulo" CSS_FRONTEND="CSS do componente de front-end" USE_SEF_DESC="Vostede ten a posibilidade de engadir URLs SEF no propio newsletter o de manter as URL normales.
Esta opción aplicarase so aos correos electrónicos enviados dende o front-end." ADD_NAMES_DESC="Agregue o nome do usuario no encabezado do e-mail.
Algunos servidores de correo non aceptan los nomes, en ese caso tens que desactivar esta opción." FROM_NAME_DESC="Estandarizar por Nome utilizado en todas as suas Newsletters.
Pode reemplazar esta propiedade para cada Newsletters que vostede escriba." FROM_ADDRESS_DESC="Estandarizar dirección de E-mail utilizada como from/de en todas as suas Newsletters" REPLYTO_NAME_DESC="Estandarizar Nome responder para utilizada en todas as suas Newsletters" REPLYTO_ADDRESS_DESC="Estandarizar dirección de E-mail utilizada como responder para en todas as suas Newsletters" BOUNCE_ADDRESS_DESC="Esta dirección de correo electrónico recibirá todas as respuestas automáticas de sus receptores.
Se vostede non sabe o que este campo é, por favor, deixeo valeiro porque este campo pode bloquear o seu proceso de envío se non está correctamente configurado." ENCODING_FORMAT_DESC="Formato de codificación utilizado para todas sus Newsletters.
Recomendamos 8-Bit." CHARSET_DESC="Charset utilizada para todas sus Newsletters.
Recomendamos UTF-8." WORD_WRAPPING_DESC="Alguns servidores non permiten enviar mensaxes de correo electrónico con máis de xx caracteres por liña.
Este parámetro permitelle establecer esta limitación." EMBED_IMAGES_DESC="Deixar AcyMailing integrar as imáxenes dentro da Newsletter?
neste caso, o proceso de envío tardará máis tiempo, pero o destinatario non tendrá que descargar a imagen de su sitio web." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="¿Deixar AcyMailing integrar sus arquivos adxuntos dentro da Newsletter?
Si no, AcyMailing engadirá unha lista de arquivos adxuntos con ligazóns o seu sitio web para descargarlos." MULTIPLE_PART_DESC="¿Deixar AcyMailing enviar multiples partes de e-mails?
neste caso, AcyMailing enviará o texto e a versión HTML no e-mail para que, dependiendo no cliente destinatario, a versión adecuada se abrirá." SENDMAIL_PATH_DESC="Ruta de acceso utilizada para llamar a función SendMail." SMTP_SERVER_DESC="Servidor SMTP" SMTP_PORT_DESC="Puerta SMTP" SMTP_SECURE_DESC="Deixar a AcyMailing utilizar unha Conexión segura SMTP?
Para GMail, vostede debe seleccionar SSL." SMTP_ALIVE_DESC="Deixar que AcyMailing mantenga su conexión SMTP abierta durante o proceso de envío?
Se recomienda activar esta opción." SMTP_AUTHENT_DESC="Se vostede necesita un nome de usuario e unha contrasinal para conectarse o seu servidor SMTP, por favor, activa esta opción." USERNAME_DESC="Nome de usuario utilizado para conectarse o seu servidor SMTP." SMTP_PASSWORD_DESC="Contrasinal usada para conectarse o seu servidor SMTP." CRON_URL_DESC="URL Cron para activar AcyMailing.
Vostede debe escribir a URL para crear su tarea Cron." REPORT_SEND_DESC="Cuándo AcyMailing debe enviar un informe?" REPORT_SAVE_DESC="Qué informe debe AcyMailing gardar no arquivo de rexistro?" REPORT_SEND_TO_DESC="Pode introducir unha o varias direccions de correo electrónico para que AcyMailing envie o informe aos usuarios." REPORT_SAVE_TO_DESC="Ubicación do arquivo de rexistro." LAST_RUN_DESC="Derradeira vez que AcyMailing executou accions a través da URL de Cron." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing foi accioado dende a seguinte IP." REPORT_DESC="Último informe xerado por AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="Lista das extensiones de arquivo permitidas para os arquivos adxuntos." UPLOAD_FOLDER_DESC="Cartafol na que os arquivos adxuntos serán subidos." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="¿Deixar AcyMailing mostrar un mensaxe de confirmación cando o usuario se suscribe o seu sitio web?" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="Deixar AcyMailing mostrar unha mensaxe de confirmación cando o usuario confirma sua suscrición?" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="Deixar AcyMailing mostrar unha mensaxe de confirmación cando AcyMailing envía un ou varios e-mails de benvenida?" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="Deixar AcyMailing mostrar un mensaxe de confirmación cando AcyMailing envía un ou varios desuscribirse e-mails?" ACYMAILING_MENU_DESC="Seleccione o menú que desexa vincular a AcyMailing.
Os usuarios que teñan problemas cos niveis de acceso, deben seleccionar un menú que é accesible aos usuarios non rexistrados." EDITOR_DESC="Seleccione o editor que desexa utilizar para editar os E-mails AcyMailing." MAX_NB_TRY_DESC="Se AcyMailing non pode enviar o e-mail despois de X intentos, AcyMailing eliminará o e-mail da cola." QUEUE_PROCESSING_DESC="Se utiliza o método automatic only, AcyMailing sempre utilizará o proceso automático e nin sequera iniciará o proceso de envío manual. Se vostede envía un correo electrónico dende o backend (sitio de administrador)." NEWS_PRIORITY_DESC="Cando AcyMailing pone en cola sus e-mails, os va a ordenar según a data de envío e da prioridad.
Así que, se vostede quere que a sua Newsletter sexa enviada inmediatamente, pode configurar unha prioridade máis alta (menor valor) e será envida antes que os demáis." FOLLOW_PRIORITY_DESC="Prioridade para os seguimentos das mensaxes.
Polo xeral, quere que estos e-mails sexan enviados inmediatamente, por iso necesitan unha maior prioridade (número pequeno) que as Newsletters." ALLOW_VISITOR_DESC="Permitir aos visitantes (Usuarios non rexistrados) de suscribirse a sus listas?" REQUIRE_CONFIRM_DESC="Deixar o usuario hacer clic nun vínculo de confirmación antes de ser considerado como un suscritor?" NOTIF_CREATE_DESC="Enviar un e-mail a estas direccions de correo electrónico cada vez que un usuario se inscriba." NOTIF_UNSUBALL_DESC="Enviar un e-mail a estas direccions de correo electrónico se un usuario cancelou a suscrición de todas as suas listas." NOTIF_REFUSE_DESC="Enviar un e-mail a estas direccions de correo electrónico se un usuario negase a recibir mensaxes de seu sitio web." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="Introduzca URL hacia a cal desexa que o usuario sexa redireccionado, despois de que faga clic no ligazón de confirmación no correo electrónico de confirmación." REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="Se selecciona No, a función reenviar non será activada na sua páxina web." DEFAULT_SENDER="Logueado como Remitente" DEFAULT_REPLY="Logueado como Reenviar-pára" DEFAULT_SENDER_DESC="Queres que o usuario logeado sexa estandarizado como remitente da Newsletter?" DEFAULT_REPLY_DESC="Queres que o usuario logeado sexa estandarizado como Renviar-pára da Newsletter?" FRONTEND_PRINT="Imprimir Icono" FRONTEND_PDF="Iconon PDF" FRONTEND_PRINT_DESC="Queres que AcyMailing adicione un iconon Imprimir no arquivo Newsletter?" FRONTEND_PDF_DESC="Queres que AcyMailing adicione un iconon PDF no arquivo Newsletter?" ALLOW_MODIFICATION_DESC="Vostede permite que o usuario modifique os seus datos sin estar logueado?
Se vostede selecciona No, os datos ingresados por o usuario non serán modificados mentras él non esté logueado no sistema." ALLOW_MODIFICATION="Permitir modificación de datos polo usuario" ONLY_SUBSCRIPTION="Unicamente a sua suscrición" IDENTIFICATION_SENT="Un e-mail para verificar a sua identidade foi enviado o seu correo.
Por favor clic no ligazón para poder modificar a sua suscrición." SHOW_DESCRIPTION="Mostra descripción da lista" SHOW_DESCRIPTION_DESC="Mostra descripción da lista no arquivo Newsletters?" SHOW_SENDDATE="Mostra columna data de envío" SHOW_SENDDATE_DESC="Mostra columna data de envío do arquivo Newsletters?" SHOW_FILTER="Mostra Filtros" SHOW_FILTER_DESC="Mostra filtros no arquivo Newsletters?" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="Despois clic aquí para iniciar o proceso de instalación novamente." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="Mostra mensaxe cando enviando confirmación de e-mail." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="Debe AcyMailing mostrar un mensaxe de confirmación cando AcyMailing envía confirmación de e-mail?" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="Mostra mensaxe cando remueve suscrición" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="Debe AcyMailing mostrar un mensaxe cando o usuario remueve suscrición do sitio?" REDIRECTION_MODIF="Redireccionar tras modificar suscrición" REDIRECTION_SUB="Redireccionar tras suscribirse" REDIRECTION_SUB_DESC="Ingrese a url que queres que o usuario sexa redireccionado tras suscribirse." REDIRECTION_MODIF_DESC="Ingrese a url que queres que o usuario sexa redireccionado tras modificar a sua suscrición." REDIRECTION_NOT_MODULE="Esta URL de redireccionamento non se aplica ao Modulo! Por favor modifique o modulo AcyMailing para iso." ;export/import FIELD_EXPORT="Campos a exportar" EXPORT_FORMAT="Formato de exportación" EXPORT_SUB_LIST="Solamente usuarios suscriptos a por lo menos unha das listas seleccionadas" EXPORT_CONFIRMED="Solamente usuarios confirmados" EXPORT_REGISTERED="Solamente usuarios rexistrados (Joomla users)" UPLOAD_FILE="Subir arquivo" CHARSET_FILE="Arquivo Charset" IMPORT="Importar" IMPORT_HEADER="A primeira liña do seu arquivo ( %s ) debe conter soamente columnas da tabla acymailing_subscriber" IMPORT_EMAIL="Necesita polo menos a columna email" IMPORT_EXAMPLE="Exemplo : name,email" IMPORT_ARGUMENTS="Necesita %s argumentos por liña" IMPORT_ERRORLINE="A liña %s non pode ser importada" ACY_IMPORT_REPORT="%s Usuarios no arquivo importado : %s novos Usuarios importados, %s direccions de E-mail invalidos, %s usuarios existentes" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s usuarios foron suscriptos a lista %s" IMPORT_REMOVE="%s usuarios removidos da lista %s" IMPORT_ERROR_FIELD="A columna %s non está na lista de posibles columnas : %s" IMPORT_UPDATE="%s usuarios AcyMailing actualizados" IMPORT_DELETE="%s usuarios AcyMailing borrados" IMPORT_NEW="%s novos usuarios importados" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s suscricions foron insertadas" IMPORT_LIST="List %s importadas" IMPORT_JOOMLA="Importar Usuarios Joomla" UNKNOWN="Desconocido" IMPORT_FROM="Importar Datos dende" ;styles CONTENT_AREA="Estilo para o area de contido" CONTENT_HEADER="Estilo para o titulo do contido" CONTENT_READMORE="Estilo para o ligazón leer mas" ADD_STYLE="Agregar novo estilo" CLASS_NAME="Nome da clase CSS" CSS_STYLE="CSS aplicado a clase" STYLE_UNSUB="Estilo para o ligazón de darse de baixa" STYLE_VIEW="Estilo para o ligazón Ver naliña" ;tags TAGS="Etiquetas" INSERT_TAG="Inserte a etiqueta" CONFIRM_SUBSCRIPTION="Acceda aquí para confirmar a suscrición" MODIFY_SUBSCRIPTION="Modificar a sua suscricion" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="Inserte un ligazón CONFIRME SU SUSCRIPCION en su e-mail" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="Inserte un ligazón MODIFIQUE SU SUSCRIPCION en su e-mail" UNSUBSCRIBE_LINK="Inserte un ligazón REMOVER SUSCRIPCION en su e-mail" VIEW_ONLINE="Clic aquí para velo en liña" FORWARD_FRIEND="Reenviar este correo a un amigo" VIEW_ONLINE_LINK="Inserte un ligazón VEXAO EN LIÑA no seu e-mail" FORWARD_FRIEND_LINK="Inserte un ligazón REENVIAR no seu e-mail" WEBSITE_LINKS="Ligazóns ao sitio web" JOOMLA_CONTENT="Contido do Sitio" DISPLAY="Mostrar" CLICKABLE_TITLE="Titulo seleccionable" AUTHOR_NAME="Inserte nome de autor" JOOMEXT_READ_MORE="Leer máis" MIN_ARTICLE="Número mínimo de artigos" MAX_ARTICLE="Número máximo de artigos" ONLY_NEW_CREATED="Unicamente novos" ONLY_NEW_MODIFIED="Unicamente novos ou modificados" MODIFIED_DATE="Data da modificacion" REPLACE_TAGS="Substitúa etiquetas" ACY_COUPON="Cupon da Tenda Online" COUPON_PERCENT="Porcentaxe" COUPON_TOTAL="Total" COUPON_PERMANENT="Permanente" COUPON_GIFT="Regalo" COUPON_NAME="Código do Cupon" COUPON_VALUE="Valor" ACY_PRODUCTS="Productos" JOOMEXT_EVENT="Eventos" ACY_ORDERS="Pedidos da Tenda Online" ACY_ONE_PRODUCT="Ao menos un producto" ACY_DIDNOTBOUGHT="Non comprou" ACY_BOUGHT="Compra" SHOPPER_GROUP="Tenda Online Grupo" UPCOMING_EVENTS="Eventos por chegar" MAX_STARTING_DATE="Data Máxima de inicio" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="Suscritor" SUBSCRIBER_ID="ID/Número de suscritor" SUBSCRIBER_EMAIL="Email do suscritor" SUBSCRIBER_NAME="Name do suscritor" SUBSCRIBER_USERID="ID de suscritor na base de datos de usuarios da web" SUBSCRIBER_IP="IP do suscritor" SUBSCRIBER_CREATED="Data de creacion do suscritor" SUBSCRIBER_FIRSTPART="Primera parte do nome do Suscritor" SUBSCRIBER_LASTPART="Derradeira parte do apellido do suscritor" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(a primeira parte do suscritor Jose Perez es Jose)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(a derradeira parte do suscritor Jose Perez es Perez)" TAGUSER_TAGUSER="Usuario da web" TAGUSER_USERNAME="Nome d conta do usuario" TAGUSER_GROUP="Grupo principal do usuario Joomla(Super Administrator, Manager, Author...)" TAGUSER_LASTVISIT="Data da derradeira visita do usuario" TAGUSER_REGISTRATION="Data de rexistro do usuario" DISPLAY_PICTURES="Mostrar imaxes" TAG_ELEMENTS="Elementos" TAG_CATEGORIES="Categorias" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="Dispoñible unicamente a partir de AcyMailing Essential" ONLY_FROM_ENTERPRISE="Dispoñible unicamente a partir de AcyMailing Enterprise" UPDATE_ABOUT="Actualizar / Sobre" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="Manexar Rebotes" BOUNCE_FEATURE="Habilitar Manexar Rebotes automatico" BOUNCE_CONNECTION="Método de conexion" BOUNCE_CERTIF="Certificados auto asinados" BOUNCE_CONNECT_SUCC="Conectado con éxito a %s" NB_MAIL_MAILBOX="Existen %s mensaxes na sua casilla" BOUNCE_TIMEOUT="Tempo de conexion (segundos)" BOUNCE_PROCESS="Proceso de rebotes" BOUNCE_MAX_EMAIL="Número Maximo de e-mails" BOUNCE_RULES="Regras" BOUNCE_REGEX="Regex" BOUNCE_ACTION="Acción suscribirse" EMAIL_ACTION="Acción Email" FORWARD_EMAIL="Reenvía a mensaxe" DELETE_EMAIL="Eliminar a mensaxe" UNSUB_USER="Remover suscrición de usuario" SUBSCRIBE_USER="Suscribir usuario" DELETE_USER="Eliminar o usuario" BOUNCES="Rebotes" ;install PLUG_INSTALLED="Plugin %s instalado correctamente" MODULE_INSTALLED="Módulo %s instalado correctamente" TEMPLATES_INSTALL="%s Plantilla instalada" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="O e-mail de rebote especificado %s pode ocasionar problemas, borreo por favor (deje o campo de e-mail rebote valeiro) e intente novamente." ADVICE_SMTP_AUTH="Fai especificado unha clave de SMTP pero vostede non necesita autenticarse, quizais queira habilitar a autenticación SMTP." ADVICE_LOCALHOST="O seu sitio web non ten servidor local de correo. Por favor asegurese que o seu servidor pode enviar e-mails a través de Joomla primeiro. (clave, confirmación de rexistro, etc...)." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="Idioma por defecto" ACY_CUSTOM="Estándar" ;field interface FIELD_LABEL="Etiqueta" FIELD_COLUMN="Nome de columna" FIELD_TYPE="Tipo de campo" REQUIRED="Requerido" CORE="Core" FIELD_SIZE="Tamaño" FIELD_DEFAULT="Valor estándar" FIELD_VALUES="Valores" FIELD_COLUMNS="Columnas" FIELD_ROWS="Líñas" FIELD_TEXT="Texto" FIELD_TEXTAREA="Area de texto" FIELD_RADIO="Botón de selección" FIELD_CHECKBOX="Caixa de selección" EXTRA_INFORMATION="Información extra" EXTRA_FIELDS="Campos customizados" FIELD="Campo" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Dropdown solo" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Dropdown Multiple" FIELD_DATE="Data" FIELD_VALUE="Valor" FIELD_TITLE="Titulo" FIELD_ADDVALUE="Adcionar valor" FIELD_VALID="Por favor ingrese valor para o campo %s" FIELD_ERROR="Mensaje de error customizada" FORMAT="Formato" FIRSTNAMECAPTION="Primeiro Nome" LASTNAMECAPTION="Apellido" CITYCAPTION="Ciudad" COUNTRYCAPTION="País" PHONECAPTION="Teléfono" ADDRESSCAPTION="Dirección" FIELD_BIRTHDAY="Data de nacimento" SOCIAL_SHARE="Compartido en %s" SHARE_TEXT="Actualmente leyendo %s" ;security SECURITY="Seguridad" CAPTCHA="Captcha" ENABLE_CATCHA="Habilitar captcha" CAPTCHA_CHARS="Caracteres" CAPTCHA_CHARS_DESC="Lista de caracteres utilizados para crear o texto captcha" SECURITY_KEY="Llave de sguridad" SECURITY_KEY_DESC="Se utiliza suscrición vía URL, vostede terá que adicionar esta chave no URL, se non o envío non será aceptado

%s" MODULE_VIEW="Suscrición via AcyMailing Module" COMPONENT_VIEW="Suscrición via AcyMailing Component" CAPTCHA_NBCHAR="Número de caracteres" CAPTCHA_HEIGHT="Altura" CAPTCHA_WIDTH="Anchura" CAPTCHA_BACKGROUND="Color de fondo" CAPTCHA_COLOR="Color de fonte" ERROR_SECURE_KEY="A chave de seguridade non é correcta" ERROR_CAPTCHA="Por favor ingrese o código de seguridade da imaxen" FE_EDITION="Edición vista de usuario" FE_MODIFICATION="Permitir modificacions" FE_MODIFICATION_DESC="Vostede permite que un usuario modifique unha Newsletter creada por outro usuario?" FE_MODIFICATION_SENT="Permitir edición post-envío" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="Vostede permite que un usuario modifique unha Newsletter despois de que fose enviada?" ARCHIVE_SECTION="Sección arquivo" SUBJECT_DISPLAY_DESC="Mostra o asunto da Newsletter no arquivo?" SUBJECT_DISPLAY="Mostra asunto" ALREADY_SENT="%s e-mails xa foron enviados para esta Newsletter." REMOVE_ALREADY_SENT="Queres enviar esta Newsletter unicamente aos novos usuarios?" SEND_TO_ALL="Non, enviar a todos os usuarios" CLICK_BOUNCE="Clicá aquí para manexar as mensaxes" NOTIF_UNSUB="Cando un suscritor removese da lista, envíe un e-mail para" NOTIF_UNSUB_DESC="Envíe un e-mail para estas direccions se un usuario removese da lista." TEMPLATE_STYLESHEET="Estilo" BLOCK_USER="Bloquear usuario" COMMENTS_ENABLED="Comentarios de usuario" COMMENTS_ENABLED_DESC="Adicionar comentarios de usuario na sección de arquivo" IMPORT_CONFIRMED="Importar usuarios como confirmados" IMPORT_TEXTAREA="Area de texto" GENERATE_NAME="Auto-generar nome de usuario" ACTION_SELECT="Seleccione unha acción" ADD_FILTER="Adicionar filtro" ADD_ACTION="Adicionar acción" ACTIONS="Accions" ACY_ORDER="Ordenar por" ACY_ID="Número ID" ACY_AUTHOR="Autor" ACY_DESCRIPTION="Descripción" ACY_ORDERING="Ordenando" OPEN_POPUP_DESC="Queres abrir o arquivo de Newsletter nunha ventana popup?
Si no, o arquivo Newsletter será abierto en su plantilla Joomla." OPEN_POPUP="Abrir o arquivo de Newsletter nunha ventana popup" SUBSCRIBE_TO="Suscribir usuarios a" REMOVE_FROM="Remover usuarios de" ENTER_TITLE="POr favor ingrese un titulo" REMOVE_SUB="Borrar suscrición de usuario" MORE_PLUGINS="Clic aquí para baixar máis plugins" MORE_TEMPLATES="Clic aquí para baixar máis Plantillas" ACY_FILTERS="Filtros" ACY_FILTER="Filtro" CONFIRM_USERS="Confirmar suscrición de usuarios" BLOCK_USERS="Bloquear usuarios" ENABLE_USERS="Habilitar usuarios" NB_CONFIRMED="%s usuarios confirmados" AUTO_TRIGGER_FILTER="Accione automáticamente o filtro:" AUTO_CRON_FILTER="Todo o día (usando a tarea do cron)" ON_USER_CREATE="na creación do usuario" ON_USER_CHANGE="na modificación do usuario" ON_USER_CLICK="Cando o usuario cliquea na URL dende su sitio" ON_OPEN_NEWS="Cando o usuario abre su Newsletter" SUBSCRIBE_LIST="Cliqueá aquí para suscribir usuarios o seu lista" MISSING_LANGUAGE="Su arquivo de idioma non está instalado actualmente" UPDATE_LANGUAGE="Su arquivo de idioma non está actualizado." DONT_REMIND="Ya lo sé, non me recuerde!" META_DATA="Metadata" META_KEYWORDS="Meta Keywords" META_DESC="Meta Descripcion" STYLE_IND="Estilos individuales" CUSTOM_TEXT="Texto customizado" RESIZED="Ajustar tamaño proporcionalmente" EXISTING_FILTERS="Filtros Existentes" SELECT="Seleccione" SELECT_LISTS="Seleccione unha o varias listas" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="Vostede acaba de publicar este seguimento." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="Vostede cambiou o retraso para este seguimento." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="Clic aquí para actualizar a data de envío co novo retraso no seguimento ya insertado na cola" NB_EMAILS_UPDATED="%s e-mails foron actualizados" ADD_QUEUE="Adicionar un e-mail na cola" REMOVE_QUEUE="Remover un e-mail da cola" TABLENAME="Nome de tabla" SPECIFYTABLE="Por favor ingrese un nome de tabla de su base de datos: %s" SPECIFYFIELD="O campo %s non foi atopado. Por favor especifique un campo da tabla: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="Un equivalente para o campo e-mail é requerido" DATABASE="Base de datos" CATEGORY_VIEW="Vista da Categoría" DETAILS_VIEW="Vista dos detais" ACY_HELP="Axuda" ACY_TEMPLATES="Plantillas" ACY_PREVIEW="Vista previa" ACY_COPY="Copiar" ACY_PUBLISHED="Publicado" ACY_DELETE="Eliminar" ACY_USER="Usuario" ACY_EXPORT="Exportar" ACY_NAME="Nome" ACY_EDIT="Editar" ACY_SAVE="Gardar" ACY_CLOSE="Cerrar" ACY_CANCEL="Cancelar" ACY_FILES="Arquivos" ACY_APPLY="Aplicar" ACY_USERNAME="Nome de usuario" ACY_FILE="Arquivo" ACY_NUM="Número" ACY_TITLE="Título" ACY_EDITOR="Editor" ACY_NONE="ningunha" ACY_DEFAULT="Predet." ACY_VALIDDELETEITEMS="¿Está seguro de borrar os artigos seleccionados?" ACY_MINUTES="minutos" ACY_SECONDS="segundos" ACY_TIME="Hora" ACY_ALL="Todos" ACY_CREATED="Creado" YES_SUBSCRIBE_ME="SI, quero recibir Newsletters / Novidades dende este sitio web" OVERWRITE_EXISTING="Sobrescriba información de usuario existente" WARNING_LIMITATION="A maioria das empresas de hosting teñen limitacions no número de e-mail que vostede pode enviar por hora." WARNING_LIMITATION_CONFIG="Por favor certifiquese de configurar AcyMailing para estar abajo de estas limitacions. (ej: 100 envíos por hora)" USERS_IN_COMP="hai %s usuarios en %s." ACY_NOTALLOWED="Vostede non está autorizado a ver este recurso." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="Mostra efecto" VISIBLE_LISTS="Listas visibles" AUTO_SUBSCRIBE_TO="Suscribir automaticamente en" DISPLAY_MODE="Modo de vista" LISTS_CHECKED_DEFAULT="Listas seleccionadas por defecto" CHECKED_MODE="Seleccione modo de lista" DROPDOWN_LISTS="Listas nun dropdown" DESC_OVERLAY="Descripcion cómo overlay(recubrimento)" LINKED_ARCHIVE="Enlazado ao arquivo" DISP_FIELDS="Campos mostrados" CAPT_NAME="Titulo de Nome" CAPT_EMAIL="Titulo de e-mail" DISP_TEXT_MODE="Mostra modo de texto" INTRO_TEXT="Texto introductivo" POST_TEXT="Texto posterior" DISP_SUB_BUTTON="Botón de suscrición" CAPT_SUB="Titulo de suscricion" CAPT_SUB_LOGGED="Titulo de suscricion para usuario logeados" DISP_UNSUB_BUTTON="Boton de remover suscricion" CAPT_UNSUB="Titulo do boton de remover suscricion" TERMS_CONTENT="Terminos e Condicions do artigo" TERMS_POPUP="Terminos nun popup" MOO_BOX_HEIGHT="Ancho da caixa Mootools" MOO_BOX_WIDTH="ALto da caixa Mootools Box wi" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="Modo redirección" REDIRECT_LINK="Enlaze de redirección" ;Operators ACY_IN="En" ACY_NOT_IN="Non en" ACY_NUMERIC="Numerico" ACY_STRING="Secuencia" ACY_BEGINS_WITH="Empieza con" ACY_ENDS_WITH="Finaliza con" ACY_CONTAINS="Conten" EXPIRY_DATE="Data expiración" CLICK_DATE="Data de clic" ;DKIM ACY_DKIM="DKIM" ACY_DKIM_DESC="Mail Identificado por clave de dominio (DKIM) lo habilita a firmar sus mensaxes" DKIM_DOMAIN="Dominio" DKIM_SELECTOR="Selector" DKIM_PASSPHRASE="Frase de password" DKIM_IDENTITY="Identidad" DKIM_PRIVATE="Clave Privada" DKIM_PUBLIC="Clave Pública" ACY_TABLECONTENTS="Tabla de Contidos" ACY_EXISTINGANCHOR="Anclas existentes" ACY_GENERATEANCHOR="Genera tabla de contidos basado en" ACY_SENT_EMAILS="E-mails enviados" ACY_VIEW="Ver" ACY_MANAGE="gestionar" ACY_SUBSCRIBER="Usuarios" ACY_SEPARATOR="Separador" ACL_WRONG_CONFIG="vostede non pode excluir a vostede mesmo da gerencia de configuración" NO_LIST_SELECTED="Por favor selecciona a lista a que queres suscribirte" ACY_LEVEL="Nivel %s" ACY_HISTORY="Historia" ACY_SOURCE="fonte" ACY_DETAILS="Detalles" ACY_ACTION="Acción" ACTION_CREATED="Creado" ACTION_MODIFIED="Modificado" ACTION_CONFIRMED="Confirmado" ACTION_UNSUBSCRIBED="Dado de baixa" EXECUTED_BY="Executado por" REASON="Razón" VIEW_DETAILS="Ver detalles" DATABASE_MAINTENANCE="Mantemento de base de datos" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing pode gardar unha importante cantidade de información na base de datos" DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="Este área lo habilita para borrar antigua información despois de X dias." DELETE_DETAILED_STATS="Borrar estadísticas detalladas despois de" DELETE_HISTORY="Borrar historial de usuario despois de" UNSUB_INTRO="Hola {user:name},

Sentimos que xa non esté interesdo/a na nosa Newsletter." UNSUB_SURVEY="Antes de darse de baixa, agradeceríamos que nos indicase o motivo polo que quere facelo" UNSUB_SURVEY_FREQUENT="Os correos electronicos que enviamos son demasiado frecuentes" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="Os correos electronicos que enviamos non son do seu interés" UNSUB_SURVEY_OTHER="Por favor, engada calquer otro motivo aquí:" UNSUB_PAGE="Páxina para dar de baixa" UNSUB_DISP_CHOICE="Mostra opcions de baixa" UNSUB_DISP_SURVEY="Mostra enquisa" UNSUB_INTRODUCTION="Texto Introductivo" PLEASE_SELECT_USERS="Por favor seleccione algún usuario da lista primero" AUTO_SEND_PROCESS="Proceso de envío automatico" SEND_X_EVERY_Y="Envía %s e-mails cada %s" MANUAL_SEND_PROCESS="Proceso de envío manual" SEND_X_WAIT_Y="Envía %s e-mails e despois espera %s antes de enviar outra hornada" CREATE_CRON_REMINDER="A sua tarea cron parece non estar activada, non se olvide de creala!" DELETE_USERS="Borrar usuarios" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="Gardar a mensaxe na base de datos" ACTION_BOUNCE="Rebotados" ACY_THEME="Plantilla" ACY_DOWNLOAD="Descargar" FILTER_AND="E" ACY_SELECTED_USERS="%s usuarios seleccionados" ACY_NEW="Novo" NB_UNSUB_USERS="%s usuarios desuscritos" NB_OPEN_USERS="%s usuarios abriron o Boletín" NB_CLICK_USERS="%s usuarios fixeron clic no ligazón" NB_BOUNCED_USERS="%s rebotados" MOST_POPULAR_LINKS="Ligazóns máis populares" NB_USERS_CLICKED_ON="%s usuarios fixeron clic en %s" ACY_PRINT="Imprimir" ACY_LINK_STYLE="Estilos dos ligazóns" ACY_RULE="Regra" REGEX_ON="Executar regex en" ACY_BODY="Corpo" BOUNCE_EXEC_MIN="Executa as seguintes accions solo despois de recibir polo menos %s rebotes do usuario" BOUNCE_STATS="Incrementar as estadísticas de rebote se a regra é parexa" BOUNCE_RECEIVED="Recibimos %s mensaxes do usuario %s" BOUNCE_MIN_EXEC="As accions serán executadas despois de %s mensaxes" PLEASE_SELECT="Por favor seleccione do listado" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing borrará as regras existentes e instalará novas regras por defecto." REINSTALL_RULES="Regras de reinstalación" SEND_SERVER="Enviar e-mails utilizando su servidor" SEND_EXTERNAL="Enviar e-mails utilizando un servidor externo" SMTP_DESC="%s é un servizo de delivery que vostede pode usar para enviar e-mails." NO_ACCOUNT_YET="Non ten conta todavía?" CREATE_ACCOUNT="Crear a sua conta" ACTION_FORWARD="Reenviar unha Newsletter" TELL_ME_MORE="Cónteme máis sobre" ACY_RANDOM="Aleatorio" RECEIVER_INFORMATION="Receptor da información" ACY_DAY="Día" ACY_MONTH="Mes" ACY_YEAR="Ano" RECEIVER_LISTS="Só os usuarios suscritos, ao menos unha das listas anteriores, recibirán o boletín." RECEIVER_FILTER="Pode refinar a selección do usuario mediante a adición de criterios:" FILTER_ONLY_IF="Tamén deben cumprir con TODOS os seguintes criterios:" USER_FIELDS="Campos de usuario" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="Verificación de correo electrónico avanzada" CHECK_DOMAIN_EXISTS="Comprobe se o dominio existe" LATEST_NEWSLETTER="Derradeiras novas" CUSTOM_TRANS="Traduccions personalizadas" CUSTOM_TRANS_DESC="As seguintes cadeas non se sobrescribirán se se actualiza AcyMailing." CONFIRM_SHARE_TRANS="Seguro que desexas enviarnos esta traducción? Por favor non o envíe, se non modificou a traducción." PLEASE_CONFIRM_SUB="Por favor, confirme a sua suscrición" CONFIRM_MSG="Suscribíuse ao boletín de noticias de noso sitio web" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="Para activar a sua suscrición haga clic no ligazón de abaixo:" IN_TEMPLATE="na plantilla" WITHOUT_TEMPLATE="Sen plantilla" MINUTES_AGO="fai %s minutos " SENT_TO_NUMBER="Este e-mail mandarase a %s usuarios" FIELD_FILE="Subida de arquivo" CONFIG_TRY="Tentar enviar a mensaxe %s veces." CONFIG_TRY_ACTION="Se todavía falla, %s" DO_NOTHING="Non facer nada" TAG_MODULES="Modulos" ACY_NOT_CONTAINS="Non conten" SPAM_TEST="Test de Spam" CREATE_NEWSLETTER="Novo boletín" MODULE_ALIGNMENT="Alineamento do módulo" MODULE_AUTOID="Auto identificar usuarios logeados" MODULE_CACHING="Cacheo" MODULE_JS="Incluir arquivos JS" ACY_ITEMID="ID de menú" MODULE_CLASSSUF="Sufijo de clase CSS do módulo" SHOW_COLUMN_X="Mostrar a columna %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="Revibir vía e-mail" SEND_SELECT_NEWS="Enviar os boletíns seleccionados a..." ACY_FROM_DATE="De" ACY_TO_DATE="Para" X_INTEGRATION="%s integración" ACY_PERIOD="Intervalo de datas" ACY_INTERVAL="Intervalo" CHART_TYPE="Tipo de gráfico" COLUMN_CHART="Gráfico de columna" LINE_CHART="Gráfico de liñas" ACY_COMPARE="Comparar..." ACY_YEARS="Anos" GENERATE_CHART="Xerar gráfico" ACY_IMAGE="Imaxe" FIELD_PHONE="Teléfono" ADVICE_PORT="O porto que vostede especificou (%s) non é un porto estandar para as conexións smtp... Deixe o porto en branco e inténteo de novo" SET_SUBSCRIBER_VALUE="Estabrecer o valor do perfil do suscritor" NB_MODIFIED="%s usuarios modificados" ONLY_SOMETHING_WRONG="Solo se ocorre un erro" MESSAGE_TO_FORWARD="Ola {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) quere enviarche un correo coa mensaxe :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="Queres engadir unha nota á mensaxe enviada?" YOUR_NAME="O seu nome" YOUR_EMAIL="A súa dirección de correo" FRIEND_NAME="O nome dun amigo" FRIEND_EMAIL="A dirección de correo do amigo" ADD_FRIEND="Engadir outro amigo" FILL_ALL="Por favor, cubre toda a información" EXPORT_ENABLED="Soamente usuarios activos" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="Novo orde grabado" ACY_GUESSPORT="Que porto podo usar para o meu sitio?" NOT_SENT="Non enviado" CHANGE_TEMPLATE="A nova plantilla sustituirá todo o boletín, o contenido que vostede escribiu será borrado" REDIRECTION_MODULE="Dominios permitidos para a redirección do módulo" REDIRECTION_MODULE_DESC="Escriba eiquí a lista de dominios permitidos na redirección do módulo.
Debe separa cada dominio con | ." NO_REASON="No se especificou o motivo" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Archivo da lista de distribución (simple)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Gestión de usuarios dende a Front-end" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Archivo da lista de distribución (Todas)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Crear boletín" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Usuario : suscribirse/modificar a súa suscrición" SEPARATOR_COMMA="Comma ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Semicolon ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Configure your DNS by adding a TXT record on your domain %s using the key/value as shown below." DKIM_LET_ME="Let me enter my own keys." DKIM_KEY="Key" DKIM_VALUE="Value" ACY_STATS_ADDUP="Add up the results" ACY_THUMBNAIL="Thumbnail" READMORE_PICTURE="Read more picture" DELETE_PICT="Delete picture" ACYEDITOR_DELETEAREA="Are you sure you want to delete this area?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Deletable" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Editable (Text)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Editable (Picture)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Show areas" ACYEDITOR_ADDAREAS="Your template does not contain editable areas, click here if you want the software to add them automatically." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="You should do that only once your template is finished." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Editable areas successfully added" USER_ALREADY_EXISTS="A user already exists with the e-mail address %s" CLICK_EDIT_USER="Click here to edit this user" TRUNCATE_AFTER="Truncate the text after %s characters" STATS_PER_LIST="Stats per list" ACY_SSLCHOICE_DESC="Do you use the https protocol on your front-end? If so, turn this option ON." ACY_SSLCHOICE="Use https urls" TRACKING="Tracking" TRACKINGSYSTEM="Track clicks with" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Use Bootstrap on the front-end" NEWSLETTER_INSTALLED="Newsletter imported successfully" ACY_TYPE="Type" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolocation" GEOLOCATION_TYPE="When does AcyMailing save the user's position?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing will save the user's location at distinct times to provide more information about the user." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Confirmation of subscription" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="You need an api key to use the geolocation. Please create an account and enter your API key here." GEOLOC_UNSUB="Unsubscription" STATECAPTION="State" GEOLOC_NB_ACTIONS="Number of actions" GEOLOC_COUNTRYCODE="Code of the country" GEOLOC_STATECODE="Code of the region/state" GEOLOC_POSTALCODE="Zipcode" GEOLOC_LATITUDE="Latitude" GEOLOC_LONGITUDE="Longitude" GEOLOC_RECENT="Most recent" GEOLOC_TEST_API_KEY="Test the geolocation" ACY_SEARCH="Search..." ACY_NEIGHBOUR="Users with same IP" GEOLOC_NB_USERS="Number of users" IMPORT_BLOCKED="Import users as blocked" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Yes + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form." NOTIF_CONTACT="When a user submits the subscription form" NOTIF_CONFIRM_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user confirms his subscription." NOTIF_CONFIRM="When a user confirms his subscription" ACY_ASAP="As soon as possible" ACY_ONTHE="On the" ACY_DAYOFMONTH="of the month" FREQUENCY_FIRST="1st" FREQUENCY_SECOND="2nd" FREQUENCY_THIRD="3rd" FREQUENCY_LAST="Last" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Insert a Joomla user confirmation link" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Confirm your account" CURRENT_USER_INFO="Current user information" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Click here to handle all messages until your mailbox is empty" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Authorized content" ONLY_NUMBER="Numbers Only" ONLY_LETTER="Letters only" ONLY_NUMBER_LETTER="Numbers and letters only" MY_REGEXP="My regular expression" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Error message if invalid" FIELD_CONTENT_VALID="Please enter a correct value for the field %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registration" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! User Profile" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profile" DISPLAY_ACYLISTING="Listing" FILTER_VIEW_USERS="View users" ACY_FILTEREDUSERS="First %1$s users filtered out of %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Trigger the campaign %1$s %2$s after the filter is executed" SEND_COMMENT="Comment" SEND_COMMENT_DESC="This comment will be displayed at the begining of your test email" LISTS_IN_COMP="There are %s lists in %s" IMPORT_X_LISTS="You can import those %s lists and so keep the subscription assigned to each user." IMPORT_LIST_TOO="Import the %s lists too?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Your template has been exported successfully in the media/com_acymailing/tmp folder. Click %1$sHERE%2$s to download it." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Import the %s newsletters too?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s newsletters imported" ACY_START_CAMPAIGN="Start the campaign" START_ON_SUBSCRIBE="When the user subscribes" START_ON_DAY="The next %s after the user subscription" AUTO_GENERATED_HTML="Auto-generated from the HTML version" USE_DEFAULT_VALUE="Use default value" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Image successfully uploaded" NO_FILE_FOUND="No file found in this folder" IMAGE_RESIZED="Image has been resized to be 700px" ACY_OR="or" MEDIA_BACK="Back" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Insert image from url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Upload a new image" ALIGNMENT="Alignment" NOT_SET="Not set" ACY_MARGIN="Margin" ACY_BORDER="Border" ACY_LINK="Link" INSERT="Insert" MEDIA_FOLDER_DESC="Folders used to browse images when using the Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media Folder" FILE_RENAMED="An image with this name already exists. Image has been renamed as %s" IMAGE_NOT_FOUND="Sorry, but we did not find anything there..." IMAGE_FOUND="Looks like we found it!" IMAGE_TIMEOUT="Image cannot be loaded due to timeout" NO_ACCESS_NEWSLETTER="You can not have access to this Newsletter (%s)" ACY_RIGHT="Right" ACY_LEFT="Left" LIST_POSITION="Display the lists" ACY_BEFORE_FIELDS="Before the fields" ACY_AFTER_FIELDS="After the fields" IPTIMECHECK="Limit same IP subscriptions" IPTIMECHECK_DESC="Limit the subscriptions to maximum 3 per two hours from the same IP" DBVALUES="Values from Database" ACY_WHERE="Where" ACY_ANY_CATEGORY="Any category" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Subscribe users to a new list" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla notifications" ACY_SENT="Sent" WANNA_REINSTALL_RULES="The bounce rules have been updated, you may want to reinstall your rules to use the latest version" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hi {subtag:name},
The Newsletter below has been generated." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="This Newsletter has been scheduled and will be sent asap." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Please review it and click on this link to send it." AUTONEWS_GENERATE_DONE="The Newsletter is published, maybe it has been sent already?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Do you want your archived newsletters not to be indexed by search engines (noindex) and that they don't follow the links contained in your newsletter (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow Archive" DATABASE_INTEGRITY="Check database integrity" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="More actions" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Duplicate after" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Click here to edit your text" CREATE_FOLDER="Create Folder" FOLDER_NAME="Folder's Name" FOLDER_ALREADY_EXISTS="This folder already exists, please try again." CUSTOM_VIEW="Custom view" CUSTOM_VIEW_DESC="Set a custom view name from Zoho CRM to only import users from this view" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Click here to add this follow-up in the queue for users subscribed to your campaign since %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Click here to add this follow-up in the queue for all users subscribed to your campaign" ACY_MAX_RUN="Based on our check, we can run each batch for %s seconds" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Calculate the real maximum execution time again" ACY_TIMEOUT_CURRENT="We are currently checking your real maximum execution time... At least %s seconds so far" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maximum execution time" ACY_TIMEOUT_SERVER="Based on your server configuration, each batch can run for %s seconds" ACY_LANGUAGE="Language" ACY_CLOSE_TIMEOUT="You can close this configuration page while we are checking your timeout" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Reinitialize areas" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Are you sure you want to reinitialize all areas?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Unconfirm users" ACY_LOADZOHOFIELDS="Load ZohoCRM fields list" ACY_LOADFIELDS="Load fields" ACY_FIELDSLOADED="Fields loaded successfully" ACY_NOFIELD="ZohoCRM returned no field" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM list" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Your subscription to our newsletter is not confirmed." ACY_RELATIVE_DATE="Relative date" ACY_SPECIFIC_DATE="Specific date" ACY_BEFORE="Before" ACY_AFTER="After" ACY_EXECUTION_TIME="Execution time" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="No Country" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Generate name" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Choose whether to generate the name of the user created from the email or from the fields title, first and last name (if the name field is not assigned to any Zoho field)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="From email" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="From concatenation of title, first and last name" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="If you turn this option on but do not support HTTPS, images, urls and other things could break within your site. Are you sure?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Track links for external websites" ABTESTING="A/B Testing" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Please select at least two newsletters first" ABTESTING_TITLE="%s Testing" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test sending on %s of the receivers. The test will be equally divided between the following newsletters:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Modify these receivers by editing %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="After %s days:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Generate and send automatically the newsletter with the best open rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Generate and send automatically the newsletter with the best click rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Generate and send automatically a newsletter with the subject of the best open rate and the body of the best click rate" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Launching a new test will delete existing statistics on the selected newsletters." ABTESTING_INPROGRESS="There is a test saved. Modifying it will stop the test and start from the beginning. This may send again newsletter to the same users." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="At least one of these newsletters is currently in the queue. You need to remove them from the queue or wait the end of sending before continuing." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="You are currently sending the final message. Please wait the end of the sending or empty the queue before you can launch a new test." ABTESTING_SUCCESSADD="The A/B test has been launched successfully. %s emails have been added in the queue." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="This test will be sent to %1$s / %2$s users" ABTESTING_READYTOSEND="The test is finished, you can choose which mail to send to the remaining subscribers" ABTESTING_COMPLETE="The test and corresponding sending are finished" ABTESTING_FINALSEND="The newsletter %s has been added into queue for the remaining receivers" ABTESTING_TESTEXIST="One of the newsletters is used in another test. This test will be displayed here." ABTESTING_NEEDVALUE="You need to set a percentage of receivers before proceeding" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="You need at least 50 subscribers to the lists to launch your test (you only have %s)" ACY_CLASS="Class" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="The imported data must contain some content" ACY_FIRST_LINES="First %s lines of your file" ACY_IMPORT_LISTS="The imported users will be subscribed to the lists" ACY_IGNORE="Ignore" ACY_IGNORE_LINE="This first line will be ignored" ACY_CREATE_FIELD="Create a new field" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Assign columns" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Assign the imported columns to an AcyMailing field, create new custom fields or ignore some imported columns." ACY_MATCH_DATA="Match the data" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Click here to download all lines containing errors" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form from menu Subscribe/Modify your subscription." NOTIF_CONTACT_MENU="When a user submits the menu subscription form" ACY_ONLYAUTOPROCESS="You configured AcyMailing to use the automatic send process only. You can't trigger the send process via this button unless you allow the manual send process via the AcyMailing configuration page" ACY_RAND_LIMIT="Randomly select %s users" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignore unassigned columns" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Only new and modified users" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Order the send process by" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="You should not use the random ordering if you use the multiple queue system." ABTESTING_MISSINGEMAIL="At least one email of this test has been deleted. There is nothing to display." ACY_CATEGORY="Category" ACY_NEW_CATEGORY="Create a new category" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sortable areas" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Our web cron service triggers your website every 15 minutes, you should keep a 15 minutes frequency here unless you create your own cron" ACY_OPERATOR_ADDEND="Add at the end" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Add at the beginning" ACY_SUB_GROUPS="Include sub-groups" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocation values" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Last saved data" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="First saved data" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Editable on user creation" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Editable on user modification" ACY_SUMMARY="Summary" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="This description will be displayed in the archive zone." ACY_SENT_ON="Sent on %s" ACY_ALL_CATEGORIES="All categories" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag for categories" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS class" ACY_INBOX_ACTIONS="Inbox actions" ACY_BUTTON_CONFIRM="One click confirm" ACY_BUTTON_SAVE="One click save" ACY_GOTO="Go-To" ACY_BUTTON_TEXT="Button text" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="You MUST ask Google to whitelist you in order to be able to use the inbox actions otherwise no button will be displayed in the receiver's inbox." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Display only if" ACY_NO_CATEGORY="No category" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Are you sure you want to delete these %s emails from the queue?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Delete button behavior" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Should the delete button really delete the user or simply unsubscribe him from the current list?" ACY_UNSUB_FROM="Unsubscribe users from" ACY_NON_LOGGED_IN="Non-logged in users" ALL_RULES="All rules" NO_RULE_SAVED="No rule recorded" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Efficiency" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s users who opened the email clicked on a link" ACY_STAT_OPEN_RATE="Open rate" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Open / Click total" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Open / Click per day" ACY_STAT_BROWSER="Browsers" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Devices" ACY_STAT_MOBILE="Mobile" ACY_STAT_NOMOBILE="Computer" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobile OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Skip the %s first emails from the campaign" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Custom template" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing won't delete the picture as it is used in the following newsletters (%1$s) and templates (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="The picture has been successfully deleted" ACY_DELETED_PICT_ERROR="There was an error deleting the picture" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Remove description images" ACY_DONT_EXPORT="Do not export" ACY_CENTER="Center" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Server configuration" ACY_EMPTY_QUEUE="The queue is empty!
No messages are waiting to be sent yet." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="More list statistics" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="More newsletter statistics" ACY_MORE_USER_STATISTICS="More user statistics" ACY_CONTACTS="Contacts" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="These are the 4 main steps allowing you to send your first newsletter." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Do you want to go to the next level, become a real pro of email marketing and boost your actvity?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Let you guide by the Acyba Team..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Subscribe to the AcyMailing STEP BY STEP guide and receive each week tutorials, advices, tips and tricks to discover new features and improve your results!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Create your first list of contacts and start to organize your communication!" ACY_NO_STATISTICS="No statistics recorded yet" ACY_UNPUBLISHED="Unpublished" ACY_LIST_INFORMATIONS="List information" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Campaign information" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Template information" ACY_STYLES="Styles" ACY_EXPORT_CHART="Export Chart" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Newsletter information" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Last %s users location" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Subscription chronology" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Last 10 subscribers" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Subscriber status per list" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Queue activity" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Renew now!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Your licence has expired" ACY_VALID_UNTIL="Valid Until" ACY_UPDATE_NOW="Update now to %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="You are up to date" ACY_CHECK_MY_VERSION="Check my version" ACY_ATTACH_LICENCE="This website is not assigned to any licence" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Assign it now!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Import or create as many contacts as you want. Associate them to the appropriate lists." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Create awesome newsletters, insert any content you want and preview the result in different screen sizes." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Send your first messages with AcyMailing. Choose who will receive your news and when. Then manage the queue." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="After clicking on the send button, if you close the sending window, the send process will stop automatically but you will be able to resume it.
All our paid versions enable you to handle this send process automatically without having to keep the sending window opened." ACY_ACL="Advanced access control levels" ACY_SAVEANDNEW="Save & New" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Select and modify the CSS file you want to load for the back-end in addition to the default one" ACY_CSS_BACKEND="Additional Back-end CSS File" ACY_MASS_ACTIONS="Mass actions" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla permissions" ACY_CRON_CLEAN="Detailed statistics and user history cleaned" ACY_ATLEASTONE="At least one subscriber" ACY_NOSUB="No subscriber" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="Usuarios" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="NewsLetters" ACY_DASHBOARD_LISTS="Listas" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Main information" ACY_ALLOWED_SENDER="Allowed sender" ACY_CONDITIONS="Conditions" ACY_SPECIFIC="Specific" ACY_FORWARD_LIST="Forward to a list" ACY_DISTRIBUTION="Distribution lists" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="The email will be deleted from your mailbox if all the following actions are successfully executed." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Allowed subject" ACY_NO_TEMPLATE="No template" SIMPLE_SENDING="Simple sending" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Receivers" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email Content" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Messages successfully sent to %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Messages to %s weren't sent (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="The imported users will be unsubscribed from the lists" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s users have been unsubscribed from the list %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Sender not allowed" SIMPLE_SENDING_INTRO="This system allows you to send simple emails. It won't store any data or any statistics into your database. Please don't use it to send newsletters to the final receivers." ACY_SAVEASTMPL="Save as template" ACY_ALL_CAMPAIGNS="All campaigns" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Template successfully created and assigned to this newsletter" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="You can forward this email to %s users maximum" ACY_LIST_NAMES="List names" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing can customize some Joomla messages. If you want to do this, please first" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="enable the plugin %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="There are %s Users in your Joomla User Manager" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="There are %s Registered Users in AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="If you click on the 'import' button, the system will :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Update the AcyMailing Users from your Joomla Users" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Delete the AcyMailing Users if they were linked to a Joomla User but this Joomla User does not exist any more" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Add all your Joomla Users into AcyMailing if they are not already there" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Subscribe all your Joomla Users to the selected lists if they are not already subscribed or unsubscribed from it" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Please put the tag {emailcontent} in the template you would like to select" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Include the message in" ACY_MESSAGE_DELETED="Message deleted" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Action Required" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Acknowledgement of receipt - in subject" ACY_RULE_LOOP="Feedback loop" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback loop - in body" ACY_RULE_FULL="Mailbox Full" ACY_RULE_GOOGLE="Blocked by Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Mailbox does not exist 1" ACY_RULE_FILTERED="Message blocked by recipient filters" ACY_RULE_EXIST2="Mailbox does not exist 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domain does not exist" ACY_RULE_TEMPORAR="Temporary failures" ACY_RULE_PERMANENT="Failed Permanently" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Acknowledgement of receipt - in body" ACY_RULE_FINAL="Final Rule" ACY_NO_FIELD_DELETED="No field deleted" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="The field %1$s is used as a display condition in the field %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Used in display conditions by" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Disable captcha verification" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="New User Details" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Did you mean" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing won't delete the attachment as it is used in the following newsletters (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="The file has been successfully deleted" ACY_DELETED_FILE_ERROR="There was an error deleting the file" ACY_DISPLAY_ICON="Display icons" ACY_DISPLAY_NOICON="Display list" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Click here to replace the original file instead of renaming the new one." ACY_REPLACE_FILE="Replace" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Do you want the new file to replace the existing one?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Picture replaced successfully" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Error when replacing picture" GEOLOC_CONTINENT="Continent" GEOLOC_TIMEZONE="Time zone" ACY_NOT_CLICK="Didn't click" ACY_PERSONAL_LINK="There is a personal link in your Newsletter ( %s ) instead of a tag...
Please make sure not to copy/paste the link you received in your e-mail as it may break your unsubscribe or confirmation links.
Use our tags instead!" ACY_ON="Every week on" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Delete not allowed emails" ACY_SEND_NEWSLETTER="Send a newsletter" ACY_STAT_OPEN_TIME="Open time" ACY_MONDAY="Monday" ACY_TUESDAY="Tuesday" ACY_WEDNESDAY="Wednesday" ACY_THURSDAY="Thursday" ACY_FRIDAY="Friday" ACY_SATURDAY="Saturday" ACY_SUNDAY="Sunday" IMAGE_EDIT="Edit the selected image" ACY_IMAGE_EFFECTS="Apply one of the following effects on the image" ACY_EFFECT_CROP="Crop" ACY_EFFECT_SCALE="Scale" ACY_IMAGE_NAME="Image's name" ACY_EFFECT_ROUNDED="Rounded corners" ACY_ADD="Add" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="We strongly recommend you to activate the captcha on the forward system. Should AcyMailing use the captcha?" ACY_DONT_CLOSE="You must keep this popup opened to continue sending. If you want to be able to close the popup and turn Off your computer, please use the automatic send process (only available in our commercial versions)" ACY_CAMPAIGNS="Campaigns" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="You can also unsubscribe from these lists." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Please check your e-mail to see the coupon" ACY_ZOHOIMPORT="Import Zoho users" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Empty the queue for the user" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Display all lists" ACY_ASC="Asc" ACY_DESC="Desc" ACTION_SENDER_FROM="Sender's from address" ACTION_SENDER_FROM_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"From"_QQ_" address" ACTION_SENDER_TO="Sender's reply-to address" ACTION_SENDER_TO_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"Reply-To"_QQ_" address" ACTION_SENDER_ADDRESS="You may not be able to use the sender's email address if it doesn't allow you to use it" SUBSCRIBE_LINK="Insert a subscribe link in your e-mail" ACY_TYPE_SOMETHING="Type or select some options" ACY_CLICKMAP="Click map" ACY_CLICKS_DETAILS="%s clicks out of %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC address" ACY_FAILED_INSTALL="Failed to install AcySMS, %1$sclick here%2$s to download it for free" ACY_DOWNLOADING="Downloading package..." ACY_INSTALLING="Installing..." ACY_INSTALLED="Thanks for installing AcySMS!
You can now test it, the send process will be simulated by the test "_QQ_"Sender Profile"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% of SMS are opened, improve your marketting strategy by sending text messages to your contacts." ACY_TRY_IT="Try it for free" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Allow your contacts to use email addresses with special characters in the domain name, like cyrillic or chinese characters." ACY_SPECIAL_CHARS="Accept special chars in email addresses" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"