;General Persian v6 SEND_DATE="تاریخ ارسال" ACTIVATED="فعال شده" PROCESS_CONFIRMATION="آیا از ادامه کار اطمینان دارید؟" ERROR_SAVING="خطا در ذخیره" JOOMEXT_SUCC_SAVED="با موفقیت ذخیره شد" SUCC_DELETE_ELEMENTS="با موفقیت حذف شده %s بایگانی" SUCC_MOVED="مواردی که با موفقیت انتقال یافته اند" ERROR_ORDERING="خطا در ردیف بندی" PUBLISH_CLICK="برای انتشار کلیک کنید" UNPUBLISH_CLICK="برای جلوگیری از انتشار کلیک کنید" UNSCHEDULE_CLICK="برای جلوگیری از برنامه بندی کلیک کنید" SUBSCRIBE_CLICK="برای اشتراک در خبرنامه کلیک کنید" UNSUBSCRIBE_CLICK="برای خروج از اشتراک خبرنامه کلیک کنید" CONFIRMATION_CLICK="برای تأیید اشتراک در خبر نامه کلیک کنید" ENTER_SUBJECT="لطفاً یک موضوع وارد کنید" CREATED_DATE="تاریخ ایجاد" RECEIVE_HTML="دریافت به صورت اچ تی ام ال" JOOMEXT_YES="بله" JOOMEXT_NO="خیر" JOOMEXT_FILTER="فیلتر کردن" JOOMEXT_GO="اقدام" JOOMEXT_RESET="بازنشانی" ACY_CPANEL="پیکربندی" ;module NAMECAPTION="نام" EMAILCAPTION="ایمیل" SUBSCRIBECAPTION="اشتراک در خبرنامه" UNSUBSCRIBECAPTION="لغو اشتراک خبرنامه" ;frontend ALREADY_CONFIRMED="شما قبلاً اشتراک در خبرنامه را تأیید کرده اید" SUBSCRIPTION_CONFIRMED="اشتراک در خبرنامه تأیید شد" JOOMEXT_SUBJECT="موضوع" MAILING_LISTS="فهرست ایمیل" CONFIRMATION_SENT="یک ایمیل برای تأیید فرستاده شده است، لطفاً بر روی لینک تأیید کلیک کنید تا اشتراک در خبرنامه تأیید شود" SUBSCRIPTION_OK="شما با موفقیت در خبرنامه مشترک شدید" UNSUBSCRIPTION_OK="شما با موفقیت از اشتراک در خبرنامه خارج شدید" UNSUBSCRIPTION_NOT_IN_LIST="شما مشترک خبرنامه نیستید" SUBSCRIPTION_UPDATED_OK="اشتراک شما در خبرنامه با موفقیت بروزرسانی شد" ALREADY_SUBSCRIBED="شما مشترک خبرنامه هستید" NOT_IN_LIST="این آدرس ایمیل در فهرست کاربران خبرنامه موجود نیست: %s" ;sched Newsletter SCHEDULE="برنامه بندی" UNSCHEDULE="بدون برنامه بندی" SUCC_UNSCHED="لغو اشتراک خبرنامه با موفقیت انجام شد" SPECIFY_DATE="لطفاً برای برنامه بندی خبرنامه خود یک تاریخ مشخص کنید." DATE_FUTURE="لطفاً یک تاریخ در آینده مشخص کنید" AUTOSEND_DATE="خبرنامه %s به صورت خودکار در %s فرستاده می شود" NB_SCHED_NEWS="%s برنامه بندی شد" NO_SCHED="هیچ برنامه بندی برای خبرنامه نیاز به ایجاد نیست" SCHED_NEWS="خبرنامه برنامه بندی شد" SCHEDULE_NEWS="برنامه بندی خبرنامه" SEND_CONTINUE="آیا می خواهید که هنوز مراحل فرستادن را ادامه دهید؟" CONTINUE="ادامه" SENT_BY="فرستاده شده توسط" ;Folders/Files WRITABLE_FOLDER="لطفاً اطمینان حاصل کنید که پوشه ( %s ) قابل نوشتن است" ACCEPTED_TYPE="این نوع فایل ( %s ) مورد قبول نیست، نوع فایلهای قابل قبول شامل این موارد می باشد: %s" FAIL_UPLOAD="فایل %s قابل بارگذاری در %s نیست" FAIL_SAVE="فایل %s قابل ذخیره سازی نیست" BROWSE_FILE="لطفاً یک فایل برای بارگذاری انتخاب کنید" FAIL_OPEN="قادر به بازگشایی این فایل نیست: %s" ADD_ATTACHMENT="پیوست یک فایل جدید" MAX_UPLOAD="( حداکثر حجم فایل برای بارگذاری: %s )" ALLOWED_FILES="فایلهای مجاز" UPLOAD_FOLDER="پوشه بارگذاری" ;Validation VALID_EMAIL="لطفاً یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید" ONLY_LOGGED="اشتراک مربوط به اعضای ورود کرده به سایت می باشد" ASK_LOG="لطفاً ورود کنید" INVALID_KEY="کلمه کلیدی/کاربر یافت نشد، لطفاً با مدیر سایت تماس بگیرید" NOT_VALID_EMAIL="آدرس ایمیل معتبر نیست: %s" NAME_MISSING="لطفاً نام خود را وارد کنید" ;autoNewsletter AUTONEWSLETTERS="Smart-Newsletters" AUTONEW="Smart-Newsletter" NO_AUTONEWSLETTERS="No Smart-Newsletter needed to be generated" NEWSLETTER_GENERATED="خبرنامه ایجاد شده [%s] : %s" NEWSLETTER_NOT_GENERATED="Smart-Newsletter [%s] not generated : %s" AUTONEWS_SEND="ارسال خبرنامه خودکار ایجاد شده" AUTONEWS_WAIT="قبل از ارسال منتظر تأیید شوید" GENERATE="ایجاد" AUTONEWS_NOT_PUBLISHED="The Smart-Newsletter %s is not published" AUTONEWS_NOT_READY="The next generate date of the Smart-Newsletter %s has not been reached" ;configuration EMPTY_LOG="فایل لوگ فالی می باشد" SUCC_DELETE_LOG="فایل لوگ با موفقیت حذف شد" ERROR_DELETE_LOG="قادر به حذف فایل لوگ نیست" EXIST_LOG="فایل لوگ موجود نیست" THANK_YOU_SHARING="از سهیم شدن شما متشکریم" ALLOW_VISITOR="مجاز برای کاربرانی که ورود نکرده اند" REQUIRE_CONFIRM="نیاز به تأیید (انتخاب دوبرابر)" MESSAGES="پیامها" DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION="نمایش یک پیام در اشتراک" DISPLAY_MSG_CONFIRM="نمایش یک پیام در تأیید" DISPLAY_MSG_WELCOME="نمایش یک پیام در هنگام فرستادن ایمیل خوش آمد" DISPLAY_MSG_UNSUB="نمایش یک پیام در هنگام فرستادن ایمیل لغو اشتراک خبرنامه" NOTIFICATIONS="اطلاعیه" NOTIF_CREATE="فرستادن ایمیل وقتی یک کاربر جدید ایجاد می شود" NOTIF_REFUSE="فرستادن ایمیل وقتی کاربر درخواست فرستادن ایمیل را رد می کند" NOTIF_UNSUBALL="فرستادن ایمیل وقتی کاربر لغو اشتراک در تمامی فهرست خبرنامه می کند" REDIRECTIONS="تغییر مسیر" REDIRECTION_CONFIRM="تغییر مسیر بعد از تأیید" REDIRECTION_UNSUB="تغییر مسیر بعد از لغو اشتراک خبرنامه" ;Users JOOMEXT_NAME="نام" JOOMEXT_EMAIL="ایمیل" USERS="کاربران" NO_SUBSCRIBER="هیچ خبرنامه ای یافت نشد" NO_RECEIVER="هیچ دریافت کننده ای یافت نشد" USER_INFORMATIONS="اطلاعات کاربر" IP="آی پی" USER_ID="Account ID" VISITOR="بازدید کننده" ACY_GROUP="گروه" EDIT_JOOMLA_USER="ویرایش مشخصات کاربر" ;Queue area QUEUE="صف انتظار" CONFIRM_DELETE_QUEUE="آیا مطمعن از حذف این اطلاعات هستید؟ %s" PRIORITY="اولویت" NEWS_PRIORITY="اولویت خبرنامه" FOLLOW_PRIORITY="اولویت پیگیری" TRY="امتحان" ADDED_QUEUE="این ایمیل به صف انتظار اضافه شد: %s" AUTOSEND_CONFIRMATION="این سیستم در کمترین زمان ممکن به صورت خودکار برای آنها ارسال می کند" ALREADY_QUEUED="این ایمیل در صف انتظار موجود است: %s" DELETE_QUEUE="قبل از ترتیب بندی خبرنامه خود این ایمیلها را حذف کنید" QUEUE_NEXT_TRY="امتحان بعدی در %s دقیقه دیگر می باشد" QUEUE_DOUBLE="مراحل ارسال به صورت موازی شناسایی شده، سیستم متوقف شده است اما شما قادر به حل آن هستید" ADDED_QUEUE_SCHEDULE="%s ایمیل به صف انتظار برای برنامه بندی خبرنامه [ID %s] %s اضافه شده است" QUEUE_READY="این ایمیلها آماده برای ارسال می باشند" EMAIL_READY="[ID %s] %s به %s کاربر" QUEUE_SCHED="[ID %s] %s بعد از %s فرستاده خواهد شد" QUEUE_STATUS="صف انتظار در %s" QUEUE_NEXT_SCHEDULE="ایمیل بعدی بعد از %s فرستاده خواهد شد" PROCESS="مراحل کار" NO_PROCESS="چیزی برای ارسال موجود نیست" NB_PENDING_EMAIL="اینجا %s ایمیل در صف انتظار برای خبرنامه %s موجود است" ;Cron ACY_CRON_TRIGGERED="AcyMailing شروع شده در %s" CRON_NEXT="این سیستم قبل از %s شروع نمی شود" ACY_CRON_PROCESS="%s مراحل کار پیام : %s با موفقیت انجام شد، %s انجام نشده ه است" CREATE_CRON="ایجاد/ویرایش برنامه کرون" ;unsubscription UNSUB_CURRENT="لغو اشتراک از فهرست ایمیل این خبرنامه" UNSUB_ALL="لغو اشتراک از فهرست ایمیل تمامی خبرنامه ها" UNSUB_FULL="در آینده شما هیچ ایمیلی از این وب سایت دریافت نخواهید کرد" CONFIRM_UNSUB_FULL="در آینده از این وب سایت هیچ ایمیلی دریافت نخواهید کرد" CONFIRM_UNSUB_ALL="اشتراک شما از فهرست ایمیلهای تمامی خبرنامه ها لغو شد" CONFIRM_UNSUB_CURRENT="اشتراک شما از فهرست ایمیلهای تمامی خبرنامه ها لغو شد" ERROR_NOT_SUBSCRIBED="شما مشترک هیچ خبرنامه ای نیستید" ERROR_NOT_SUBSCRIBED_CURRENT="شما مشترک فهرست ایمیل مشخص شده این خبرنامه نیستید" ;subscription ACCEPT_TERMS="لطفاً قوانین را مطالعه کنید" JOOMEXT_TERMS="قوانین" UNSUBSCRIBE="لغو اشتراک از خبرنامه" UNSUBSCRIBED="لغو اشتراک از خبرنامه" NO_SUBSCRIPTION="بدون اشتراک در خبرنامه" PENDING_SUBSCRIPTION="در انتظار تأیید" SUBSCRIBED="مشترک خبرنامه" ALL_STATUS="همه آمار" ACCEPT_REFUSE="قبول / رد" ACCEPT_EMAIL="ایمیلهای قبول شده" REFUSE_EMAIL="ایمیلهای رد شده" SUBSCRIPTION="مشترک خبرنامه" ENABLED_DISABLED="فعال / غیرفعال" ENABLED="فعال شده" DISABLED="غیرفعال شده" UNSUBSCRIBERS="افرادی که از لغو اشتراک شده اند" SUBSCRIBERS="افراد مشترک خبرنامه" SUBSCRIBE_ALL="اشتراک در کل خبرنامه ها" SUBSCRIBE="اشتراک" REMOVE="حذف" CONFIRMED="تأیید شده" STATUS="آمار" SUBSCRIPTION_DATE="تاریخ اشتراک در خبرنامه" UNSUBSCRIPTION_DATE="تاریخ لغو اشتراک از خبرنامه" USER_REFUSE="این کاربر دریافت ایمیل از وب سایت شما را رد کرده است" SAVE_CHANGES="ذخیره تغییرات" ;sendprocess SEND_EMPTY="در این ایمیل هیچ موضوع یا متنی وجود ندارد" SEND_ERROR="خطا در ارسال پیام %s به %s" SEND_SUCCESS="پیام %s با موفقیت به %s ارسال شد" SEND_ERROR_PUBLISHED="شناسه ایمیل %s انتشار نیافته است" SEND_ERROR_USER="کاربر یافت نشد : %s" SEND_ERROR_CONFIRMED="کاربر %s تأیید نشده است" SEND_ERROR_APPROVED="کاربر %s فعال نشده است" SEND_ERROR_ACCEPT="کاربر %s دریافت ایمیل را رد کرده است" SEND_PROCESS="مراحل ارسال" SEND_REFRESH_TIMEOUT="مراحل ارسال برای جلوگیری از پایان حد زمان مققرر شده بازنشانی شد" SEND_REFRESH_CONNECTION="مراحل ارسال برای جلوگیری از قطع ارتباط بازنشانی شد" SEND_STOPED="مراحل ارسال به علت خطاهای بسیار متوقف شد" SEND_KEPT_ALL="این سیستم تمامی ایمیلهای ارسال نشده را در صف انتظار قرار داد، به این ترتیب شما قادر به ارسال دوباره آنها می باشید." SEND_CHECKONE="لطفاً تنظیمات ایمیل خود را ثبت کنید و اطمینان حاصل کنید که قادر به ارسال ایمیل آزمایشی می باشید" SEND_ADVISE_LIMITATION="اگر اخیراً، با موفقیت، ایمیلهای بسیاری ارسال کرده اید، این خطاها ممکن است به خاطر حد مقرر شده از سرور شما باشد" SEND_REFUSE="سرور شما اخیراً فرستادن ایمیل بیشتر را رد می کند" SEND_CONTINUE_COMMERCIAL="با استفاده از یکی از نسخه های تجاری ما، سیستم می تواند به صورت خودکار مراحل ارسال را با استفاده از برنامه کرون انجام دهد" SEND_CONTINUE_AUTO="اگر تنظیمات کرون را انجام داده اید، سیستم به صورت خودکار مراحل ارسال را انجام می دهد" ;type TITLE_ONLY="فقط عنوان" INTRO_ONLY="فقط پیشنمایش" FULL_TEXT="کل متن" ACY_EACH_TIME="هر بار که AcyMailing شروع شد" ACY_ONLY_ACTION="فقط در صورتی که AcyMailing یک اقدام انجام دهد" SIMPLIFIED_REPORT="گذارش قسمت ساده" DETAILED_REPORT="گذارش کامل" ALL_EMAILS="همه ایمیلها" FILTER_SELECT="یک نوع فیلتر انتخاب کنید" ACYMAILING_LIST="فهرست AcyMailing" ACYMAILING_FIELD="قسمت AcyMailing" JOOMLA_FIELD="قسمت کاربران جوملا" CB_FIELD="قسمت Community Builder" ALL_CREATORS="همه محتویات" ALL_LISTS="همه فهرستها" ALL_USERS="همه کاربران" AUTO_ONLY="فقط خودکار" AUTO_MAN="خودکار/ دستی" MANUAL_ONLY="فقط دستی" OTHER="بقیه" NO_UNSUB_MESSAGE="بدون پیام برای لغو اشتراک از خبرنامه" NO_WELCOME_MESSAGE="بدون پیام خوش آمد" EDIT_EMAIL="ویرایش ایمیل" CREATE_EMAIL="ایجاد ایمیل جدید" ALL_URLS="همه لینک ها" HTML_VERSION="نسخه اچ تی ام ال" TEXT_VERSION="نسخه متنی" INFOS="اطلاعات" ;time HOURS="ساعت" DAYS="روز" WEEKS="هفته" MONTHS="ماه" ;statistics NB_SUB_UNSUB="تعداد مشترکها / لغو اشتراکها از خبرنامه" SUB_HISTORY="تاریخچه مشترکهای خبرنامه" STATISTICS="آمار" GLOBAL_STATISTICS="آمار کلی" DETAILED_STATISTICS="آمار جزئییات شده" OPEN="گزینه ایمیل" OPEN_UNIQUE="بازگشایی خاص" OPEN_TOTAL="همه بازگشاییها" NOT_OPEN="بازگشایی نشده ها" OPEN_DATE="تاریخ بازگشایی" PERCENT_OPEN="%s از ایمیل اچ تی ام ال باز شده اند" SENT_HTML="ارسال به صورت اچ تی ام ال" SENT_TEXT="ارسال به صورت متن" FAILED="خطا" CHARTS="ایجاد شده ها" RECEIVED_VERSION="نسخه" URL="لینک" URL_NAME="نام لینک" UNIQUE_HITS="کلیک های خاص" TOTAL_HITS="کل کلیک" CLICK_STATISTICS="آمار کلیک" CLICKED_LINK="لینک کلیک شده" PERCENT_CLICK="%s نفر از کاربران بر روی لینک کلیک کرده اند" TOTAL_EMAIL_SENT="%s ایمیل ارسال شده است" FORWARDED="ایمیل ارسال شده" ;email EMAIL_NAME="ایمیل" SEND_HTML="ارسال نسخه اچ تی ام ال" NEXT_GENERATE="تاریخ ایجاد بعدی" GENERATE_FREQUENCY="ایجاد مکرر" FREQUENCY="مکرر" ISSUE_NB="شماره ثبت" GENERATE_MODE="نوع ایجاد" NOTIFICATION_TO="ارسال اطلاعات به" EVERY="هر" CREATOR="ایجاد کننده" ATTACHMENTS="پیوستها" ATTACHED_FILES="فایلهای پیوستی" NEWSLETTERS="خبرنامه ها" NEWSLETTER="خبرنامه" JOOMEXT_VISIBLE="قابل مشاهده" JOOMEXT_ALIAS="نام مستعار" ;templates TEMPLATE_NAME="نام قالب" ACY_TEMPLATE="قالب" BACKGROUND_COLOUR="رنگ زمینه" ;followup FOLLOWUP="پیگیری" CAMPAIGN="ارسالات" DELAY="تأخیر" FOLLOWUP_ADD="اضافه کردن یک پیگیری جدید" CAMPAIGN_START="وقتی کاربری به یکی از فهرستهای کنونی مشترک شود، این کاربر ارسالات را دریافت می کند" NUM_FOLLOWUP_CAMPAIGN="%s پیگیری در این ارسالات موجود است" ;sender information SENDER_INFORMATIONS="اطلاعات فرستنده" FROM_NAME="نام فرستنده" FROM_ADDRESS="آدرس فرستنده" REPLYTO_NAME="نام گیرنده پاسخ" REPLYTO_ADDRESS="آدرس گیرنده پاسخ" BOUNCE_ADDRESS="آدرس ایمیل زائد" ;lists LIST="فهرست" LISTS="فهرست" LIST_NAME="نام فهرست" RECEIVE="دریافت" LIST_CREATE="لطفاً ابتدا یک فهرست وارد کنید" LIST_RECEIVERS="خبرنامه به فهرست کنونی انتخاب شده فرستاده می شود" NEWSLETTER_SENT_TO="این خبرنامه به اینها فرستاده می شود" LIST_PUBLISH="لطفاً در ابتدا این فهرست را فعال کنید" EMAIL_AFFECT="لطفاً این ایمیل را به یک یا چند فهرست منتشر شده ضمیمه کنید" COLOUR="رنگ" MSG_UNSUB="پیام حذف شدن از خبرنامه" MSG_WELCOME="پیام خوش آمد" NB_PENDING="تعداد کاربران در حال انتظار" ACCESS_LEVEL="سطح دسترسی" ACCESS_LEVEL_SUB="سطح دسترسی نمایش/عضویت" ACCESS_LEVEL_MANAGE="تنظیمات صفحه" ;test SEND_TEST="ارسال یک نمونه آزمایشی" SEND_TEST_TO="ارسال یک نمونه آزمایشی به" EMAIL_ADDRESS="آدرس ایمیل" SEND_VERSION="نسخه ارسال" HTML="اچ تی ام ال" JOOMEXT_TEXT="متن" SEND="ارسال" ;configuration CRON="کرون" NEXT_RUN="زمان اجرای بعدی" CRON_URL="لینک کرون" REPORT="گزارش" REPORT_SEND="ارسال یک گزارش" REPORT_SEND_TO="ارسال گزارش به" REPORT_SAVE="ذخیره گزارش" REPORT_SAVE_TO="ذخیره گزارش به" REPORT_DELETE="حذف گزارش" REPORT_SEE="نمایش گزارش" REPORT_EDIT="ویرایش ایمیل گزارش" LAST_CRON="آخرین کرون" LAST_RUN="آخرین زمان اجرا" CRON_TRIGGERED_IP="شروع از آی پی" MAIL_CONFIG="تنظیمات ایمیل" QUEUE_PROCESS="مراحل صف انتظار" PLUGINS="پلاگ-این" LANGUAGES="زبان" ENCODING_FORMAT="پشتیبانی فونت" CHARSET="نوع" WORD_WRAPPING="دربرگیری کلمات" EMBED_IMAGES="جاسازی تصاویر" EMBED_ATTACHMENTS="جاسازی پیوست ها" MULTIPLE_PART="ارسال قسمتهای چندگانه" SENDMAIL_PATH="مسیر ارسال ایمیل" SMTP_CONFIG="تنظیمات SMTP" SMTP_SERVER="سرور" SMTP_PORT="پورت" SMTP_SECURE="نوع مطمعن" SMTP_ALIVE="نمایش زنده" SMTP_AUTHENT="تصدیق" SMTP_PASSWORD="رمز عبور" MAX_NB_TRY="حداکثر تعداد تلاش" QUEUE_PROCESSING="مراحل صف انتظار" EDIT_CONF_MAIL="ویرایش ایمیل تأیید" EDIT_NOTIFICATION_MAIL="ویرایش ایمیل اطلاعات" ACY_CONFIGURATION="تنظیمات" SHARE="قسمت کردن" SHARE_CONFIRMATION_1="این فایل زبان به تیم ترجمه Acyba فرستاده شده و ممکن است در نسخه بعدی اضافه شود." SHARE_CONFIRMATION_2="با قسمت کردن این فایل، شما به Acyba اجازه می دهید تا از کار شما برای هر مرحله ای استفاده کند." SHARE_CONFIRMATION_3="شما می توانید یک پیام شخصی در این قسمت اضافه کنید که به ایمیلی که به تیم ترجمه فرستاده می شود اضافه خواهد شد." LOAD_ENGLISH_1="AcyMailing درواقع به این زبان ترجمه نشده است." LOAD_ENGLISH_2="نسخه انگلیسی آن بارگذاری می شود و شما می توانید آن را ترجمه کنید." LOAD_ENGLISH_3="وقتی کار شما تمام شد، فراموش نکنید که ترجمه خود را با بقیه گروه قسمت کنید" LOAD_LATEST_LANGUAGE="بارگذاری آخرین نسخه از سرور ما" INTERFACE="واسط" MENU="منو" ACYMAILING_MENU="منو به AcyMailing لینک داده شد" PLUG_INTE="یکپارچگی با AcyMailing" PLUG_TAG="پلاگ-این برای سیستم tag" FORWARD_FEATURE="فعال سازی ارسال این ایمیل به یک دوست" FEATURES="ویژگی ها" ADD_NAMES="اضافه کردن نام" TEST_EMAIL="اگر شما این پیام را دریافت کرده اید، به این معنی است که تنظیمات شما به درستی انجام شده است" USE_SEF="SEF Urls کاربر" CSS_MODULE_DESC="انتخاب فایل سی اس اسی که می خواهید برای ماژول صفحه بارگذاری شود" CSS_FRONTEND_DESC="انتخاب فایل سی اس اسی که می خواهید کامپوننت صفحه بارگذاری شود" CSS_MODULE="فایل سی اس اس ماژول" CSS_FRONTEND="فایل سی اس اس کامپوننت صفحه" USE_SEF_DESC="شما قادر به اضافه کردن SEF Urls در داخل خبرنامه هستید یا این که آن را به صورت لینک عادی استفاده کنید.
این گزینه فقط به ایمیلهای فرستاده شده از قسمت صفحه اعمال می شود." ADD_NAMES_DESC="نام کاربر را در بالای ایمیل اضافه کنید.
بعضی از سرورهای ایمیل نام را قبول نمی کنند، در این صورت باید این گزینه را غیر فعال کنید." FROM_NAME_DESC="Default From Name used in all your Newsletters.
You can override this property for each Newsletter you write" FROM_ADDRESS_DESC="آدرس ایمیل پیشفرض به عنوان از طرف برای تمام خبرنامه ها استفاده می شود" REPLYTO_NAME_DESC="Default Reply To Name used in all your Newsletters" REPLYTO_ADDRESS_DESC="آدرس ایمیل پیش فرض به عنوان پاسخ به در تمام خبرنامه ها استفاده می شود" BOUNCE_ADDRESS_DESC="این آدرس ایمیل تمام پاسخها را به صورت خودکار از دریافت کننده شما دریافت می کند.
اگر نمی دانید که این قسمت چیست، این قسمت را خالی بگذارید چون این قسمت در صورت تنظیمات اشتباه می تواند مراحل ارسال شما را ببندد." ENCODING_FORMAT_DESC="پشتیبانی فونت برای تمام خبرنامه ها استفاده می شود.
پیشنهاد ما به شما 8-Bitمی باشد." CHARSET_DESC="این نوع برای تمام خبرنامه ها استفاده می شود.
پیشنهاد ما به شما UTF-8می باشد." WORD_WRAPPING_DESC="بعضی از سرورها به شما اجازه نمی دهند که بیشتر از مقدار تعیین شده شان کلمات در یک خط برای فرستادن ایمیل استفاده کنید.
این گزینه به شما این امکان را می دهد تا این محدودیت را تعیین کنید." EMBED_IMAGES_DESC="آیا AcyMailing باید تصاویر شما را در داخل خبرنامه قرار دهد؟
اگر اینطور است، مراحل ارسال زمان بیشتری را استفاده خواهد کرد اما دریافت کننده نیازی به دانلود تصویر از وبسایت شما را ندارد." EMBED_ATTACHMENTS_DESC="آیا AcyMailing باید فایلهای ضمیمه را داخل خبرنامه قرار دهد؟
در غیر این صورت، AcyMailing یک فهرست از فایلهای ضمیمه شده به همراه لینک به وب سایت شما برای دانلود قرار خواهد داد." MULTIPLE_PART_DESC="آیا AcyMailing باید ایمیلها را تقسیم بندی کرده و بفرستد؟
در این صورت، AcyMailing نسخه اچ تی ام ال و متنی را فرستاده و این بستگی به دریافت کننده خواهد داشت که کدام را دریافت کند، نوع مناسب برای استفاده باز خواهد شد." SENDMAIL_PATH_DESC="مسیری که برای SendMail function استفاده می شود." SMTP_SERVER_DESC="سرور SMTP" SMTP_PORT_DESC="پورت SMTP" SMTP_SECURE_DESC="آیا AcyMailing از یک SMTP مطمعن برای ادامه کار استفاده خواهد کرد؟
برای GMail، شما باید SSL را انتخاب کنید." SMTP_ALIVE_DESC="آیا AcyMailing ارتباط SMTP را در هنگام مراحل ارسال باز نگه خواهد داشت؟
پیشنهاد ما به شما این است که این گزینه را بر روی روشن قرار دهید." SMTP_AUTHENT_DESC="اگر برای ارتباط با سرور SMTP خود نیاز به نام کاربری و رمز عبور داردید، لطفاً این گزینه را روشن کنید." USERNAME_DESC="نام کاربری برای ارتباط با سرور SMTP خود." SMTP_PASSWORD_DESC="رمز عبور برای ارتباط با سرور SMTP خود" CRON_URL_DESC="لینک کورن برای شروع کار AcyMailing.
برای ایجاد کورن خود باید این لینک را وارد کنید." REPORT_SEND_DESC="چه زمانی AcyMailing باید گزارش ارسال کند؟" REPORT_SAVE_DESC="چه گزارشی AcyMailing باید در فایل لوگو ذخیره کند؟" REPORT_SEND_TO_DESC="شما می توانید یک یا چند ایمیل وارد کنید تا AcyMailing گزارشات را به کاربران ارسال کند." REPORT_SAVE_TO_DESC="محل فایل لوگ" LAST_RUN_DESC="آخرین باری که AcyMailing از طریق لینک کورن اقدام کرد." CRON_TRIGGERED_IP_DESC="AcyMailing با این آی پی شروع به کار کرد." REPORT_DESC="آخرین گزارش ایجاد شده توسط AcyMailing." ALLOWED_FILES_DESC="فهرست فایلهای مجاز برای ضمیمه" UPLOAD_FOLDER_DESC="پوشه ای که فایلهای پیوستی در آن بارگذاری و ذخیره می شوند." DISPLAY_MSG_SUBSCRIPTION_DESC="آیا AcyMailing یک پیام تأیید بعد از این که کاربر مشترک خبرنامه شد باید نمایش دهد؟" DISPLAY_MSG_CONFIRM_DESC="آیا AcyMailing یک پیام تأیید بعد از این که کاربر اشتراک را تأیید کرد باید نمایش دهد؟" DISPLAY_MSG_WELCOME_DESC="آیا AcyMailing یک پیام تأیید بعد از این که پیام خوش آمد را فرستاد باید نمایش دهد؟" DISPLAY_MSG_UNSUB_DESC="آیا AcyMailing یک پیام تأیید وقتی که ایمیل لغو اشتراک را فرستاد باید نمایش دهد؟" ACYMAILING_MENU_DESC="منویی را که می خواهید به AcyMailing لینک شود انتخاب کنید.
کاربرانی که مشکل در سطح دسترسی دارند باید دسترسی به منویی داشته باشند که برای کاربرانی که عضو نیستن قابل دسترسی باشد." EDITOR_DESC="ویرایشگری را که می خواهید برای ایمیلهای AcyMailing استفاده شود انتخاب کنید." MAX_NB_TRY_DESC="اگر AcyMailing نتواند بعد از مقدار تعیین شده ایمیلی را ارسال کند، AcyMailing این ایمیل را از صف انتظار حذف خواهد کرد." QUEUE_PROCESSING_DESC="اگر شما از نوع فقط خودکار استفاده کنید، AcyMailing همیشه از مراحل کار خودکار استفاده خواهد کرد و حتی اگر شما یک ایمیل را از قسمت مدیریت نیز ارسال کنید از نوع دستی استفاده نمی کند." NEWS_PRIORITY_DESC="وقتی که AcyMailing ایمیل شما را در صف انتظار قرار دهد، آنها را بسته به تاریخ ارسال و اولویت آنها ترتیب بندی می کند.
پس اگر می خواهید که خبرنامه شما سریعاً فرستاده شود، شما می توانید از تعداد کمتر استفاده کنید و آنها قبل از بقیه فرستاده خواهند شد." FOLLOW_PRIORITY_DESC="اولویت برای پیامهای پیگیری.
معمولاّ شما نمی خواهید که این ایمیلها سریعاً فرستاده شوند، پس آنها نسبت به خبرنامه ها نیاز به تعداد کمتری برای انتخاب دارند." ALLOW_VISITOR_DESC="آیا به کاربرانی که در سایت ورود نکرده اند اجازه اشتراک در خبرنامه را می دهید؟" REQUIRE_CONFIRM_DESC="آیا کاربر قبل از این که مشترک خبرنامه شود باید یک لینک تأیید را کلیک کند؟" NOTIF_CREATE_DESC="ارسال ایمیل به ایمیلهای انتخاب شده بعد از این که هر بار یک کاربر جدید ایجاد شود." NOTIF_UNSUBALL_DESC="ارسال ایمیل به ایمیلهای انتخاب شده بعد از این که هر بار یک کاربر لغو اشتراک کرد." NOTIF_REFUSE_DESC="ارسال ایمیل به ایمیلهای انتخاب شده اگر یک کاربر دریافت ایمیل از وبسایت شما را رد کرد." REDIRECTION_CONFIRM_DESC="لینکی را که می خواهید کاربر بعد از کلیک بر روی لینک تأیید در ایمیل تأیید اشتراک وارد شود تأیین کنید" REDIRECTION_UNSUB_DESC="Enter the url you want the user to be redirected to after he unsubscribes." FORWARD_DESC="اگر شما خیر را انتخاب کنید، عمل ارسال این ایمیل به یک دوست در وب سایت شما فعال نخواهد شد." DEFAULT_SENDER="کاربران ورود کرده به عنوان فرستنده" DEFAULT_REPLY="کاربران ورود کرده به عنوانه پاسخ دهنده- به" DEFAULT_SENDER_DESC="آیا مایل هستید که کاربران ورود کرده به صورت پیشفرض به عنوان ارسال کننده در خبرنامه باشند؟" DEFAULT_REPLY_DESC="آیا مایل هستید که کاربران ورود کرده به صورت پیشفرض به عنوان پاسخ دهنده- به در خبرنامه باشند؟" FRONTEND_PRINT="آیکون پرینت" FRONTEND_PDF="آیکون پی دی اف" FRONTEND_PRINT_DESC="آیا مایل هستید که AcyMailing یک آیکون پرینت در قسمت بایگانی خبرنامه اضافه کند؟" FRONTEND_PDF_DESC="آیا مایل هستید که AcyMailing یک آیکون پی دی اف در قسمت بایگانی خبرنامه اضافه کند؟" ALLOW_MODIFICATION_DESC="آیا به کاربر اجازه می دهید که اطلاعات خود را بدون شناسایی ویرایش کند؟
اگر شما خیر را انتخاب کنید، اطلاعاتی که توسط کاربر وارد شده است بعد از شناسایی از طریق سیستم قابل تغییر نخواهد بود." ALLOW_MODIFICATION="مجاز گذاشتن کاربر برای تغییرات بدون شناسایی" ONLY_SUBSCRIPTION="فقط اشتراک خبرنامه های شخصی خود" IDENTIFICATION_SENT="یک ایمیل برای تأیید شما فرستاده شده است.
لطفاً بر روی لینکی که از طریق این ایمیل برای شما فرستاده شده کلیک کنید تا قادر به تغییرات در اشتراک خود باشید." SHOW_DESCRIPTION="نمایش توضیحات فهرست" SHOW_DESCRIPTION_DESC="نمایش توضیحات فهرست در بایگانی خبرنامه؟" SHOW_SENDDATE="نمایش جدول ارسال-اطلاعات" SHOW_SENDDATE_DESC="نمایش جدول ارسال-اطلاعات در بایگانی خبرنامه" SHOW_FILTER="نمایش فیلتر" SHOW_FILTER_DESC="نمایش فیلتر در بایگانی خبرنامه؟" ACY_ERROR_INSTALLAGAIN="و بعد این قسمت را کلیک کنید تا مراحل نصب دوباره آغاز شود." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION="نمایش یک پیام وقتی که ایمیل تأیید فرستاده می شود." DISPLAY_MSG_CONFIRMATION_DESC="آیا AcyMailing می بایست یک پیام تأیید در هنگام فرستادن ایمیل تأیید نمایش دهد؟" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION="نمایش یک پیام در هنگام لغو اشتراک از خبرنامه" DISPLAY_MSG_UNSUBSCRIPTION_DESC="آیا AcyMailing می بایست یک پیام تأیید وقتی که کاربر لغو اشتراک از خبرنامه می کند نمایش دهد؟" REDIRECTION_MODIF="تغییر مسیر بعد از تغییرات در اشتراک خبرنامه" REDIRECTION_SUB="تغییر مسیر بعد از اشتراک در خبرنامه" REDIRECTION_SUB_DESC="لینکی را که می خواهید کاربر بعد از اشتراک در خبرنامه تغییر مسیر یابد وارد کنید." REDIRECTION_MODIF_DESC="لینکی را که می خواهید کاربر بعد از تغییرات در اشتراک خبرنامه تغییر مسیر یابد وارد کنید." REDIRECTION_NOT_MODULE="این لینک تغییر مسیر بر روی ماژول تأثیری ندارد. لطفاً برای این کار ماژول AcyMailing را ویرایش کنید." ;export/import FIELD_EXPORT="قسمتها برای صدور" EXPORT_FORMAT="نوع فایل برای صدور" EXPORT_SUB_LIST="تنها کاربرانی که حداقل مشترک یکی از خبرنامه ها در این فهرست می باشند" EXPORT_CONFIRMED="فقط کاربران تأیید شده" EXPORT_REGISTERED="فقط کاربران عضو جوملا" UPLOAD_FILE="آپلود یک فایل" CHARSET_FILE="نوع فایل" IMPORT="ورود" IMPORT_HEADER="خط اول فایل شما ( %s ) باید شامل جدولی از acymailing_subscriber باشد" IMPORT_EMAIL="شما حداقل به یک جدول email نیاز دارید" IMPORT_EXAMPLE="مثال : name,email" IMPORT_ARGUMENTS="شما نیازمند %s اجازه نام در هر خط می باشید" IMPORT_ERRORLINE="خط %s قابل وارد کردن نیست" ACY_IMPORT_REPORT="%s کاربر در فایل ورودی می باشند : %s کاربر جدید وارد شد، %s آدرس ایمیل نامعتبر، %s کاربر موجود بوده" IMPORT_SUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s کاربر در فهرست %s مشترک شده اند" IMPORT_REMOVE="%s کاربر از فهرست %s حذف شده اند" IMPORT_ERROR_FIELD="جدول %s در فهرست ممکن جدول : %s نیست" IMPORT_UPDATE="%s کاربر AcyMailing به روزرسانی شد" IMPORT_DELETE="%s کاربر AcyMailing حذف شد" IMPORT_NEW="%s کاربر جدید وارد شد" IMPORT_SUBSCRIPTION="%s خبرنامه ثبت شد" IMPORT_LIST="فهرست %s وارد شد" IMPORT_JOOMLA="کاربران جوملا" UNKNOWN="ناشناس" IMPORT_FROM="وارد کردن اطلاعات از" ;styles CONTENT_AREA="نوع نمایش برای محیط مقالات" CONTENT_HEADER="نوع نمایش برای محیط عنوان مقالات" CONTENT_READMORE="نوع نمایش برای لینک ادامه مطلب" ADD_STYLE="اضافه کردن یک نوع نمایش جدید" CLASS_NAME="نام کلاس سی اس اس" CSS_STYLE="سی اس اس استفاده شده بر روی کلاس" STYLE_UNSUB="نوع نمایش برای لینک خروج از عضویت خبرنامه" STYLE_VIEW="Style for the View it online Link" ;tags TAGS="Tags" INSERT_TAG="قرار دادن tag" CONFIRM_SUBSCRIPTION="برای تأیید اشتراک در خبرنامه این قسمت را کلیک کنید" MODIFY_SUBSCRIPTION="ویرایش اشتراک خبرنامه خود" CONFIRM_SUBSCRIPTION_LINK="ایجاد یک لینک در ایمیل خود برای تأیید اشتراک خبرنامه خود" MODIFY_SUBSCRIPTION_LINK="ایجاد یک لینک در ایمیل خود برای ویرایش اشتراک خبرنامه خود" UNSUBSCRIBE_LINK="ایجاد یک لینک در ایمیل خود برای لغو اشتراک خبرنامه" VIEW_ONLINE="برای نمایش آنلاین این قسمت را کلیک کنید" FORWARD_FRIEND="ارسال این ایمیل به یک دوست" VIEW_ONLINE_LINK="ایجاد یک لینک در ایمیل خود برای نمایش آنلاین" FORWARD_FRIEND_LINK="ایجاد یک لینک در ایمیل خود برای ارسال ایمیل" WEBSITE_LINKS="لینک های وب سایت" JOOMLA_CONTENT="مطالب جوملا" DISPLAY="نمایش" CLICKABLE_TITLE="عنوان قابل کلیک" AUTHOR_NAME="نام نویسند" JOOMEXT_READ_MORE="ادامه مطلب" MIN_ARTICLE="حداقل تعداد موارد" MAX_ARTICLE="حداکثر تعداد موارد" ONLY_NEW_CREATED="فقط جدیدترینها" ONLY_NEW_MODIFIED="فقط جدیدترینها یا بررسی شده ها" MODIFIED_DATE="تاریخ بررسی" REPLACE_TAGS="جایگزینی Tags" ACY_COUPON="کوپن" COUPON_PERCENT="درصد" COUPON_TOTAL="کلاً" COUPON_PERMANENT="دائمی" COUPON_GIFT="هدیه" COUPON_NAME="کُد کوپن" COUPON_VALUE="ارزش" ACY_PRODUCTS="محصول" JOOMEXT_EVENT="رویداد" ACY_ORDERS="سفارش" ACY_ONE_PRODUCT="حداقل یک محصول" ACY_DIDNOTBOUGHT="خریده نشده" ACY_BOUGHT="خریده شده" SHOPPER_GROUP="گروه خریدار" UPCOMING_EVENTS="رویداد بعدی" MAX_STARTING_DATE="حداکثر تاریخ شروع" SUBSCRIBER_SUBSCRIBER="مشترک خبرنامه" SUBSCRIBER_ID="شناسه مشترک خبرنامه" SUBSCRIBER_EMAIL="ایمیل مشترک خبرنامه" SUBSCRIBER_NAME="نام مشترک خبرنامه" SUBSCRIBER_USERID="شناسه مشترک خبرنامه در جدول جوملا" SUBSCRIBER_IP="آی پی مشترک خبرنامه وقتی صفحه را باز کرده" SUBSCRIBER_CREATED="تاریخ اشتراک در خبرنامه" SUBSCRIBER_FIRSTPART="قسمت اول نام مشترک خبرنامه" SUBSCRIBER_LASTPART="قسمت دوم نام مشترک خبرنامه" SUBSCRIBER_FIRSTPART_DESC="(قسمت اول نام مشترک خبرنامه به نام میلاد اقبالی میلاد می باشد)" SUBSCRIBER_LASTPART_DESC="(قسمت دوم نام مشترک خبرنامه به نام میلاد اقبالی اقبالی می باشد)" TAGUSER_TAGUSER="کاربر جوملا" TAGUSER_USERNAME="نام کاربری کاربر" TAGUSER_GROUP="گروه کاربری کاربر ( مدیر کل، مدیر، نویسنده...)" TAGUSER_LASTVISIT="تاریخ آخرین بازدید کاربر" TAGUSER_REGISTRATION="تاریخ عضویت کاربر" DISPLAY_PICTURES="تصویر کاربر" TAG_ELEMENTS="موارد" TAG_CATEGORIES="مجموعه" ;Dashboard ONLY_FROM_ESSENTIAL="فقط برای AcyMailing اصلی" ONLY_FROM_ENTERPRISE="فقط برای AcyMailing خریداری شده" UPDATE_ABOUT="به روزرسانی / درباره" ;Bounce BOUNCE_HANDLING="مدیریت ایمیل زائد" BOUNCE_FEATURE="فعال سازی مدیریت ایمیل زائد خودکار" BOUNCE_CONNECTION="نوع ارتباط" BOUNCE_CERTIF="گواهی ورود-خودکار" BOUNCE_CONNECT_SUCC="ارتباط موفق با %s" NB_MAIL_MAILBOX="%s پیام در صندوق پیامها موجود است" BOUNCE_TIMEOUT="زمان قطع ارتباط (برحسب ثانیه)" BOUNCE_PROCESS="مدیریت ایمیلهای زائد" BOUNCE_MAX_EMAIL="حداکثر تعداد ایمیل" BOUNCE_RULES="قوانین" BOUNCE_REGEX="Regex" BOUNCE_ACTION="اقدام بر روی کاربر" EMAIL_ACTION="اقدام بر روی ایمیل" FORWARD_EMAIL="ارسال این پیام به" DELETE_EMAIL="حذف پیام" UNSUB_USER="حذف کاربر از اشتراک خبرنامه" SUBSCRIBE_USER="اشتراک کاربر در خبرنامه" DELETE_USER="حذف کاربر" BOUNCES="زائدها" ;install PLUG_INSTALLED="پلاگ-این %s با موفقیت نصب شد" MODULE_INSTALLED="ماژول %s با موفقیت نصب شد" TEMPLATES_INSTALL="قالب %s نصب شد" ;debug mail method ADVICE_BOUNCE="آدرس ایمیل برای ایمیلهای زائد %s ممکن است باعث مشکل باشد، لطفاً آن را حذف کنید ( این قسمت را خالی بگذارید) و دوباره امتحان کنید." ADVICE_SMTP_AUTH="شما یک رمز عبور برای SMTP مشخص کرده اید اما نیازی به مجوز ندارید، شاید مایل باشید که نیاز به مجوز SMTP را روشن بگذارید." ADVICE_LOCALHOST="سرور وب سایت شما شاید دارای سرور ایمیل نباشد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که شما قادر به ارسال ایمیل از طریق جوملا (درخواست رمزعبور، تأیید ثبت نام...) در وحله اول می باشید." ;languages DEFAULT_LANGUAGE="زبان پیشفرض" ACY_CUSTOM="دلخواه" ;field interface FIELD_LABEL="برچسب" FIELD_COLUMN="نام جدول" FIELD_TYPE="نوع فایل برچسب" REQUIRED="الزامی" CORE="هسته" FIELD_SIZE="حجم" FIELD_DEFAULT="مقدار پیشفرض" FIELD_VALUES="مقدار" FIELD_COLUMNS="جدول" FIELD_ROWS="ردیف" FIELD_TEXT="متن" FIELD_TEXTAREA="محیط متن" FIELD_RADIO="دکمه انتخاب" FIELD_CHECKBOX="قسمت قابل انتخاب" EXTRA_INFORMATION="اطلاعات اضافی" EXTRA_FIELDS="قسمت دلخواه" FIELD="قسمت" FIELD_SINGLEDROPDOWN="کرکره ای مجزا" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="کرکره ای مکرر" FIELD_DATE="تاریخ" FIELD_VALUE="مقدار" FIELD_TITLE="عنوان" FIELD_ADDVALUE="اضافه کردن مقدار جدید" FIELD_VALID="لطفاٌ یک مقدار برای این قسمت %s مشخص کنید" FIELD_ERROR="پیام خطای دلخواه" FORMAT="نوع" FIRSTNAMECAPTION="نام" LASTNAMECAPTION="نام خانوادگی" CITYCAPTION="شهر" COUNTRYCAPTION="کشور" PHONECAPTION="شماره تماس" ADDRESSCAPTION="آدرس" FIELD_BIRTHDAY="تاریخ تولد" SOCIAL_SHARE="اشتراک گذاری در %s" SHARE_TEXT="در حال خواندن %s" ;security SECURITY="ایمنی" CAPTCHA="کاپچا" ENABLE_CATCHA="فعال سازی کاپچا" CAPTCHA_CHARS="حروف" CAPTCHA_CHARS_DESC="فهرستی از حروف که قابل استفاده در متن کاپچا می باشد" SECURITY_KEY="کُد ایمنی" SECURITY_KEY_DESC="اگر از اشتراک گذاری به صورت لینک استفاده می کنید، شما باید این کُد را در لینک خود اضافه کنید، در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود

%s" MODULE_VIEW="اشتراک گذاری از طریق ماژول AcyMailing" COMPONENT_VIEW="اشتراک گذاری از طریق کامپوننت AcyMailing" CAPTCHA_NBCHAR="تعداد حروف" CAPTCHA_HEIGHT="ارتفاع" CAPTCHA_WIDTH="پهنا" CAPTCHA_BACKGROUND="رنگ زمینه" CAPTCHA_COLOR="رنگ متن" ERROR_SECURE_KEY="کُد ایمنی اشتباه است" ERROR_CAPTCHA="لطفاً کُد ایمنی نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید" FE_EDITION="ویرایش صفحه" FE_MODIFICATION="مجاز برای بررسی" FE_MODIFICATION_DESC="آیا به کاربر اجازه می دهید تا خبرنامه ای را که توسط یک کاربر دیگر ایجاد شده ویرایش کند؟" FE_MODIFICATION_SENT="مجاز برای ویرایش ارسال" FE_MODIFICATION_SENT_DESC="آیا به کاربر اجازه می دهید تا یک خبرنامه را بعد از ارسال ویرایش کند" ARCHIVE_SECTION="قسمت بایگانی" SUBJECT_DISPLAY_DESC="نمایش موضوع در بایگانی خبرنامه؟" SUBJECT_DISPLAY="نمایش موضوع" ALREADY_SENT="%s ایمیل برای این خبرنامه ارسال شده است." REMOVE_ALREADY_SENT="ایا مایل به ارسال این خبرنامه تنها برای کاربران جدید خود می باشید؟" SEND_TO_ALL="خیر، ارسال برای همه کاربران" CLICK_BOUNCE="برای مدیریت این پیام این قسمت را کلیک کنید" NOTIF_UNSUB="وقتی کاربری از فهرستی لغو اشتراک کرد، یک ایمیل به او ارسال شود" NOTIF_UNSUB_DESC="ارسال یک ایمیل به ایمیلهایی که کاربر از فهرستی لغو اشتراک کند." TEMPLATE_STYLESHEET="سبک" BLOCK_USER="مسدود کردن کاربر" COMMENTS_ENABLED="پیام کاربر" COMMENTS_ENABLED_DESC="اضافه کردن پیام کاربر در قسمت بایگانی خود" IMPORT_CONFIRMED="وارد کردن کاربر به عنوان تأیید شده" IMPORT_TEXTAREA="محیط متن" GENERATE_NAME="ایجاد خودکار نام کاربر" ACTION_SELECT="انتخاب یک اقدام" ADD_FILTER="اضافه کردن یک فیلتر" ADD_ACTION="اضافه کردن یک اقدام" ACTIONS="اقدام" ACY_ORDER="ترتیب بر اساس" ACY_ID="شناسه" ACY_AUTHOR="نویسنده" ACY_DESCRIPTION="توضیحات" ACY_ORDERING="ترتیب بندی" OPEN_POPUP_DESC="آیا می خواهید که بایگانی خبرنامه در یک پنجره کوچک جدید باز شود؟
در غیر این صورت بایگانی خبرنامه در داخل قالب جوملا باز خواهد شد." OPEN_POPUP="بازگشایی بایگانی خبرنامه در پنجره کوچک مجزا" SUBSCRIBE_TO="اشتراک گذاری کاربر در" REMOVE_FROM="حذف کاربر از" ENTER_TITLE="لطفاً یک عنوان وارد کنید" REMOVE_SUB="حذف اشتراکهای کاربر" MORE_PLUGINS="برای دانلود پلاگ- اینهای بیشتر این قسمت را کلیک کنید" MORE_TEMPLATES="برای دانلود قالبهای بیشتر این قسمت را کلیک کنید" ACY_FILTERS="فیلتر" ACY_FILTER="فیلتر" CONFIRM_USERS="کاربران تأیید شده در اشتراک" BLOCK_USERS="کاربران مسدود شده" ENABLE_USERS="کاربران فعال شده" NB_CONFIRMED="%s کاربر تأیید شد" AUTO_TRIGGER_FILTER="شروع خودکار فیلتر:" AUTO_CRON_FILTER="هر روز (با استفاده از cron task)" ON_USER_CREATE="فقط در هنگام ایجاد کاربر (تنها از قسمت صفحه)" ON_USER_CHANGE="فقط در هنگام بررسی کاربر ( تنها از قسمت صفحه)" ON_USER_CLICK="وقتی کاربری از خبرنامه شما بر روی یک لینک کلیک کند" ON_OPEN_NEWS="وقتی کاربر خبرنامه شما را باز کند" SUBSCRIBE_LIST="برای اشتراک کاربر به این فهرست این قسمت را کلیک کنید" MISSING_LANGUAGE="زبان شما نصب نشده است." UPDATE_LANGUAGE="زبان شما به روزرسانی نشده است." DONT_REMIND="می دانم، یادآوری نکن" META_DATA="اطلاعات Meta" META_KEYWORDS="کلمات کلیدی Meta" META_DESC="توضیحات Meta" STYLE_IND="نوع نمایش مجزا" CUSTOM_TEXT="متن دلخواه" RESIZED="تغییر اندازه" EXISTING_FILTERS="فیلترهای موجود" SELECT="انتخاب ها" SELECT_LISTS="یک یا چند فهرست انتخاب کنید" AUTO_SUBSCRIBE="Auto-subscribe on site account creation" AUTO_SUBSCRIBE_DESC="Users will be automatically subscribed to the selected lists if they create an account on your website" FOLLOWUP_PUBLISHED_INFORMED="شما این پیگیری را فعال کردید." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY_INFORMED="شما مقدار وقفه برای این پیگیری را تغییر دادید." FOLLOWUP_CHANGED_DELAY="برای استفاده از وقفه تأیین شده برای این پیگری که در صف انتظار شما قرار دارد این قسمت را کلیک کنید" NB_EMAILS_UPDATED="%s ایمیل به روزرسانی شد" ADD_QUEUE="اضافه کردن یک ایمیل به صف انتظار" REMOVE_QUEUE="حذف یک ایمیل از صف انتظار" TABLENAME="نام جدول" SPECIFYTABLE="لطفاً یک نام جدول برای پایگاه داده های مشخص شده تأیین کنید: %s" SPECIFYFIELD="قسمت %s یافت نشد. لطفاً یک قسمت از اینجا مشخص کنید: %s" SPECIFYFIELDEMAIL="یک معادل برای قسمت ایمیل لازم می باشد" DATABASE="پایگاه" CATEGORY_VIEW="نوع نمایش مجموعه" DETAILS_VIEW="نوع نمایش جزئیات" ACY_HELP="یاری" ACY_TEMPLATES="قالب" ACY_PREVIEW="پیشنمایش" ACY_COPY="رونوشت" ACY_PUBLISHED="عمومی شده" ACY_DELETE="حذف" ACY_USER="کاربر" ACY_EXPORT="صدور" ACY_NAME="نام" ACY_EDIT="ویرایش" ACY_SAVE="ذخیره" ACY_CLOSE="بستن" ACY_CANCEL="صرف نظر" ACY_FILES="فایل" ACY_APPLY="اقدام" ACY_USERNAME="نام کاربری" ACY_FILE="فایل" ACY_NUM="#" ACY_TITLE="عنوان" ACY_EDITOR="ویرایشگر" ACY_NONE="هیچ کدام" ACY_DEFAULT="پیش فرض" ACY_VALIDDELETEITEMS="آیا از حذف موارد انتخاب شده مطمعن هستید؟" ACY_MINUTES="دقیقه" ACY_SECONDS="ثانیه" ACY_TIME="زمان" ACY_ALL="همه" ACY_CREATED="ایجاد شده" YES_SUBSCRIBE_ME="بله، مایل به دریافت خبرنامه از وب سایت شما هستم" OVERWRITE_EXISTING="بازنویسی اطلاعات کاربران موجود" WARNING_LIMITATION="بیشتر میزبانهای وبسایت دارای یک محدودیت برای ارسال ایمیل در یک ساعت توسط شما می باشند." WARNING_LIMITATION_CONFIG="لطفاً اطمینان حاصل کنید که تنظیمات AcyMailing را در حد محدودیت میزبان سرور خود قرار داده اید." USERS_IN_COMP="%s کاربر در %s موجود است." ACY_NOTALLOWED="شما مجاز به مشاهده این منابع نیستید." ;Module parameters DISPLAY_EFFECT="نمایش تأثیر" VISIBLE_LISTS="نمایش فهرست" AUTO_SUBSCRIBE_TO="اشتراک گذاری خودکار در" DISPLAY_MODE="نمایش نوع" LISTS_CHECKED_DEFAULT="فهرستی که به صورت پیشفرض انتخاب شده" CHECKED_MODE="انتخاب فهرست بسته به" DROPDOWN_LISTS="فهرست به صورت کرکره ای" DESC_OVERLAY="توضیحات به عنوان پوشش" LINKED_ARCHIVE="لینک شده به بایگانی" DISP_FIELDS="قسمت های نمایش داده شده" CAPT_NAME="قسمت نام" CAPT_EMAIL="قسمت ایمیل" DISP_TEXT_MODE="نمایش نوع متن" INTRO_TEXT="مقدمه" POST_TEXT="ارسال متن" DISP_SUB_BUTTON="دکمه اشتراک گذاری" CAPT_SUB="قسمت اشتراک گذاری" CAPT_SUB_LOGGED="قسمت اشتراک گذاری برای کاربران ورود کرده" DISP_UNSUB_BUTTON="دکمه لغو اشتراک" CAPT_UNSUB="قسمت لغو اشتراک" TERMS_CONTENT="مطلب با قوانین موافق هستم" TERMS_POPUP="نمایش مطلب در یک پنجره کوچک مجزا" MOO_BOX_HEIGHT="ارتفاع قسمت Mootools" MOO_BOX_WIDTH="پهنای قسمت Mootools" MOO_BUTTON="Button Text (Slide / Popup effect)" MOO_INTRO="Intro Text (Slide / Popup effect)" REDIRECT_MODE="نوع تغییر مسیر" REDIRECT_LINK="لینک تغییر مسیر" ;Operators ACY_IN="در" ACY_NOT_IN="هنوز در" ACY_NUMERIC="رقمی" ACY_STRING="پیوسته" ACY_BEGINS_WITH="شروع با" ACY_ENDS_WITH="خاتمه با" ACY_CONTAINS="ادامه دار" EXPIRY_DATE="تاریخ پایان" CLICK_DATE="تاریخ کلیک" ;DKIM ACY_DKIM="شناسه کلیدی دامنه" ACY_DKIM_DESC="شناسه کلیدی دامنه ایمیل به شما این امکان را می دهد تا بر روی پیام خود یک امظا اضافه کنید" DKIM_DOMAIN="دامنه" DKIM_SELECTOR="انتخاب کننده" DKIM_PASSPHRASE="عبارت گذر" DKIM_IDENTITY="شناسایی" DKIM_PRIVATE="کلید خصوصی" DKIM_PUBLIC="کلید عمومی" ACY_TABLECONTENTS="جدول مطالب" ACY_EXISTINGANCHOR="افزونه موجود" ACY_GENERATEANCHOR="ایجاد جدول مطلاب بسته به" ACY_SENT_EMAILS="ایمیل ارسال شد" ACY_VIEW="نمایش" ACY_MANAGE="مدیریت" ACY_SUBSCRIBER="کاربران" ACY_SEPARATOR="جداکننده" ACL_WRONG_CONFIG="شما نمی توانید خود از مدیریت پیکربندی حذف کنید" NO_LIST_SELECTED="لطفاً فهرستی را که می خواهید مشترک شوید انتخاب کنید" ACY_LEVEL="مرحله %s" ACY_HISTORY="تاریخچه" ACY_SOURCE="منبع" ACY_DETAILS="جزئیات" ACY_ACTION="اقدام" ACTION_CREATED="ایجاد شده" ACTION_MODIFIED="بررسی شده" ACTION_CONFIRMED="تأیید شده" ACTION_UNSUBSCRIBED="لغو اشتراک شده" EXECUTED_BY="حذف شده توسط" REASON="علت" VIEW_DETAILS="نمایش جزئیات" DATABASE_MAINTENANCE="تعمیرات پایگاه" DATABASE_MAINTENANCE_DESC="AcyMailing ممکن است اطلاعات مفیدی در پایگاه ذخیره کند." DATABASE_MAINTENANCE_DESC2="این قسمت به شما این امکان را می دهد که بعضی از اطلاعات قدیمی را بعد از پایان زمان مقرر شده حذف کنید." DELETE_DETAILED_STATS="حذف آمار جزئیات بعد از" DELETE_HISTORY="حذف تایخچه کاربر بعد از" UNSUB_INTRO="سلام {user:name}،

متأسفیم که می بینیم دیگر شما به خبرنامه ما علاقه ای ندارید." UNSUB_SURVEY="قبل از این که اینجا را ترک کنید، اگر ما را از علت لغو اشتراک خود باخبر سازید باعث خوشحالی ما و پیشرفت ما در کارهای بعدی ما خواهید شد." UNSUB_SURVEY_FREQUENT="ایمیلی که به شما ارسال کرده ایم خیلی تکراری است" UNSUB_SURVEY_RELEVANT="ایمیلی که به شما ارسال کرده ایم مربوط به شما نیست" UNSUB_SURVEY_OTHER="لطفاً اگر علت دیگری است در این قسمت بنویسید:" UNSUB_PAGE="لغو اشتراک از این صفحه" UNSUB_DISP_CHOICE="نمایش گزینه های لغو اشتراک" UNSUB_DISP_SURVEY="نمایش یک بررسی" UNSUB_INTRODUCTION="متن معرفی" PLEASE_SELECT_USERS="لطفاً اول چند کاربر از فهرست انتخاب کنید" AUTO_SEND_PROCESS="مراحل ارسال خودکار" SEND_X_EVERY_Y="ارسال %s ایمیل هر %s" MANUAL_SEND_PROCESS="مراحل ارسال دستی" SEND_X_WAIT_Y="ارسال %s ایمیل و بعد وقفه برای %s قبل از ارسال هر کدام از دسته" CREATE_CRON_REMINDER="cron شما فعال نیست، فراموش نکنید که آن را ایجاد کنید." DELETE_USERS="حذف کاربران" BOUNCE_SAVE_MESSAGE="ذخیره پیام در پایگاه" ACTION_BOUNCE="پیامهای زائد" ACY_THEME="موضوع" ACY_DOWNLOAD="دانلود" FILTER_AND="و" ACY_SELECTED_USERS="%s کاربر انتخاب شده است" ACY_NEW="جدید" NB_UNSUB_USERS="%s کاربر لغو اشتراک شده اند" NB_OPEN_USERS="%s کاربر خبرنامه را باز کرده اند" NB_CLICK_USERS="%s کاربر بر روی لینک کلیک کرده اند" NB_BOUNCED_USERS="%s ایمیل زائد" MOST_POPULAR_LINKS="لینک های محبوب" NB_USERS_CLICKED_ON="%s کاربر بر روی %s کلیک کرده اند" ACY_PRINT="پرینت" ACY_LINK_STYLE="نوع نمایش لینک" ACY_RULE="قوانین" REGEX_ON="حذف regex در" ACY_BODY="بدنه" BOUNCE_EXEC_MIN="حذف این اقدامات تنها بعد از دریافت %s پیام ایمیل زائد از کاربر" BOUNCE_STATS="افزایش آمار ایمیل زائد در صورت برابر بودن قوانین" BOUNCE_RECEIVED="ما %s پیام از کاربر %s دریافت کرده ایم" BOUNCE_MIN_EXEC="اقدام بعداز %s پیام حذف می شود" PLEASE_SELECT="لطفاً از فهرست انتخاب کنید" CONFIRM_REINSTALL_RULES="AcyMailing قوانین موجود شما را حذف کرده و نوع پیشفرض را نصب خواهد کرد." REINSTALL_RULES="نصب دوباره قوانین" SEND_SERVER="ارسال ایمیل با استفاده از سرور شما" SEND_EXTERNAL="ارسال ایمیل با استفاده از سرور دیگر" SMTP_DESC="%s یک سرویس ارسال است که شما می توانید برای ارسال ایمیل استفاده کنید." NO_ACCOUNT_YET="هنوز حساب کاربری ندارید؟" CREATE_ACCOUNT="ایجاد حساب کاربری" ACTION_FORWARD="ارسال یک خبرنامه" TELL_ME_MORE="درباره این بیشتر به من بگو" ACY_RANDOM="تصادفی" RECEIVER_INFORMATION="دریافت اطلاعات" ACY_DAY="روز" ACY_MONTH="ماه" ACY_YEAR="سال" RECEIVER_LISTS="تنها کاربرانی که مشترک حداقل یکی از فهرست انتخاب شده بالا می باشند خبرنامه را دریافت خواهند کرد." RECEIVER_FILTER="شما می توانید با استفاده از اضافه کردن ضوابط انتخاب کاربر را تصحیح کنید:" FILTER_ONLY_IF="همچنین آنها باید تمامی این ضوابط را بررسی کنند:" USER_FIELDS="قسمت کاربر" ADVANCED_EMAIL_VERIFICATION="تأیید ایمیل پیشرفته" CHECK_DOMAIN_EXISTS="بررسی موجود بودن دامنه" LATEST_NEWSLETTER="آخرین خبرنامه" CUSTOM_TRANS="ترجمه دلخواه" CUSTOM_TRANS_DESC="اگر شما AcyMailing را به روزرسانی/ارتقاء دهید این رشته بازنویسی نخواهد شد." CONFIRM_SHARE_TRANS="آیا از ارسال این ترجمه به ما مطمعن هستید؟ لطفاً اگر این ترجمه را بررسی نکرده اید آن را ارسال نکنید." PLEASE_CONFIRM_SUB="لطفاً اشتراک خود را تأیید کنید" CONFIRM_MSG="شما از طریق وب سایت ما در خبرنامه مشترک شده اید" CONFIRM_MSG_ACTIVATE="با استفاده از لینک زیر ما می خواهیم که اشتراک خود را تأیید کنید:" IN_TEMPLATE="در قالب شما" WITHOUT_TEMPLATE="بدون قالب" MINUTES_AGO="%s دقیقه قبل" SENT_TO_NUMBER="این ایمیل به %s کاربر فرستاده می شود" FIELD_FILE="بارگذاری فایل" CONFIG_TRY="%s بار تلاش برای ارسال پیام." CONFIG_TRY_ACTION="اگر هنوز خطا داد، %s" DO_NOTHING="هیچ کاری انجام نده" TAG_MODULES="ماژول" ACY_NOT_CONTAINS="دارا نیست" SPAM_TEST="آزمایش اسپم" CREATE_NEWSLETTER="خبرنامه جدید" MODULE_ALIGNMENT="تنظیم ماژول" MODULE_AUTOID="شناسایی خودکار کاربران ورود کرده" MODULE_CACHING="ذخیره سازی" MODULE_JS="اضافه کردن فایلهای جاوا" ACY_ITEMID="شناسه ماژول" MODULE_CLASSSUF="پسوند کلاس ماژول" SHOW_COLUMN_X="نمایش جدول %s" RECEIVE_VIA_EMAIL="دریافت از طریق ایمیل" SEND_SELECT_NEWS="ارسال خبرنامه های انتخاب شده به..." ACY_FROM_DATE="از" ACY_TO_DATE="به" X_INTEGRATION="%s ادغام" ACY_PERIOD="محدوده تاریخ" ACY_INTERVAL="فاصله" CHART_TYPE="نوع نمودار" COLUMN_CHART="نمودار جدولی" LINE_CHART="نمودار خطی" ACY_COMPARE="مقایسه..." ACY_YEARS="سال" GENERATE_CHART="ایجاد نمودار" ACY_IMAGE="تصویر" FIELD_PHONE="موبایل" ADVICE_PORT="پورت مورد نظر شما (%s) پورت مورد نظر شما پورت معمول اس ام تی پی نیست. لطفا پورت جدیدی را وارد نمائید." SET_SUBSCRIBER_VALUE="لطفا مقادیر پروفایل کاربران را وارد کنید." NB_MODIFIED="%s کاربران ویرایش شدند" ONLY_SOMETHING_WRONG="تنها اگر خطایی رخ داد" MESSAGE_TO_FORWARD="سلام {subtag:name},
{user:name} ( {user:email} ) می خواهد این نامه را برای شما فوروارد کند. :
{forwardmsg}" ADD_FORWARD_MESSAGE="آیا می خواهید به نامه ارسالی خود نکته را اضافه کنید." YOUR_NAME="نام شما" YOUR_EMAIL="آدرس ایمیل" FRIEND_NAME="نام دوست" FRIEND_EMAIL="ایمیل دوست" ADD_FRIEND="دوست دیگری وارد کنید." FILL_ALL="لطفا تمامی موارد را وارد کنید." EXPORT_ENABLED="Only Enabled Users" ACY_NEW_ORDERING_SAVED="New ordering saved" ACY_GUESSPORT="What port can I use from my website?" NOT_SENT="Not sent" CHANGE_TEMPLATE="The new template will replace the whole newsletter, the content you wrote will be deleted" REDIRECTION_MODULE="Allowed domains for the module redirection" REDIRECTION_MODULE_DESC="Write here the list of domains allowed to be used in the module redirection.
You should separate each domain by a | ." NO_REASON="No reason specified" COM_ACYMAILING_ARCHIVE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing List Archive (single)" COM_ACYMAILING_FRONTSUBSCRIBER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Front-end user management" COM_ACYMAILING_LISTS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Mailing Lists Archive (All)" COM_ACYMAILING_FRONTNEWSLETTER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Create Newsletter" COM_ACYMAILING_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Create/modify a subscription" SEPARATOR_COMMA="Comma ( , )" SEPARATOR_SEMICOLON="Semicolon ( ; )" DKIM_CONFIGURE="Configure your DNS by adding a TXT record on your domain %s using the key/value as shown below." DKIM_LET_ME="Let me enter my own keys." DKIM_KEY="Key" DKIM_VALUE="Value" ACY_STATS_ADDUP="Add up the results" ACY_THUMBNAIL="Thumbnail" READMORE_PICTURE="Read more picture" DELETE_PICT="Delete picture" ACYEDITOR_DELETEAREA="Are you sure you want to delete this area?" ACYEDITOR_TEMPLATEDELETE="Deletable" ACYEDITOR_TEMPLATETEXT="Editable (Text)" ACYEDITOR_TEMPLATEPICTURE="Editable (Picture)" ACYEDITOR_SHOWAREAS="Show areas" ACYEDITOR_ADDAREAS="Your template does not contain editable areas, click here if you want the software to add them automatically." ACYEDITOR_ADDAREAS_ONLYFINISHED="You should do that only once your template is finished." ACYEDITOR_ADDAREAS_DONE="Editable areas successfully added" USER_ALREADY_EXISTS="A user already exists with the e-mail address %s" CLICK_EDIT_USER="Click here to edit this user" TRUNCATE_AFTER="Truncate the text after %s characters" STATS_PER_LIST="Stats per list" ACY_SSLCHOICE_DESC="Do you use the https protocol on your front-end? If so, turn this option ON." ACY_SSLCHOICE="Use https urls" TRACKING="Tracking" TRACKINGSYSTEM="Track clicks with" USE_BOOTSTRAP_FRONTEND="Use Bootstrap on the front-end" NEWSLETTER_INSTALLED="Newsletter imported successfully" ACY_TYPE="Type" ;Geoloc GEOLOCATION="Geolocation" GEOLOCATION_TYPE="When does AcyMailing save the user's position?" GEOLOCATION_TYPE_DESC="AcyMailing will save the user's location at distinct times to provide more information about the user." GEOLOC_CONFIRM_SUB="Confirmation of subscription" GEOLOCATION_API_KEY_DESC="You need an api key to use the geolocation. Please create an account and enter your API key here." GEOLOC_UNSUB="Unsubscription" STATECAPTION="State" GEOLOC_NB_ACTIONS="Number of actions" GEOLOC_COUNTRYCODE="Code of the country" GEOLOC_STATECODE="Code of the region/state" GEOLOC_POSTALCODE="Zipcode" GEOLOC_LATITUDE="Latitude" GEOLOC_LONGITUDE="Longitude" GEOLOC_RECENT="Most recent" GEOLOC_TEST_API_KEY="Test the geolocation" ACY_SEARCH="Search..." ACY_NEIGHBOUR="Users with same IP" GEOLOC_NB_USERS="Number of users" IMPORT_BLOCKED="Import users as blocked" JOOMEXT_YES_CAMPAIGN="Subscribe + Campaign" JOOMEXT_YES_FORWARD="Yes + Captcha" NOTIF_CONTACT_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form." NOTIF_CONTACT="When a user submits the subscription form" NOTIF_CONFIRM_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user confirms his subscription." NOTIF_CONFIRM="When a user confirms his subscription" ACY_ASAP="As soon as possible" ACY_ONTHE="On the" ACY_DAYOFMONTH="of the month" FREQUENCY_FIRST="1st" FREQUENCY_SECOND="2nd" FREQUENCY_THIRD="3rd" FREQUENCY_LAST="Last" JOOMLA_CONFIRM_LINK="Insert a Joomla user confirmation link" JOOMLA_CONFIRM_ACCOUNT="Confirm your account" CURRENT_USER_INFO="Current user information" CLICK_HANDLE_ALL_BOUNCES="Click here to handle all messages until your mailbox is empty" FIELD_AUTHORIZED_CONTENT="Authorized content" ONLY_NUMBER="Numbers Only" ONLY_LETTER="Letters only" ONLY_NUMBER_LETTER="Numbers and letters only" MY_REGEXP="My regular expression" FIELD_ERROR_AUTHORIZED_CONTENT="Error message if invalid" FIELD_CONTENT_VALID="Please enter a correct value for the field %s" DISPLAY_FRONTJOOMLEREGISTRATION="J! Registration" DISPLAY_JOOMLAPROFILE="J! User Profile" FRONTEND="Front-end" BACKEND="Back-end" DISPLAY_ACYPROFILE="Profile" DISPLAY_ACYLISTING="Listing" FILTER_VIEW_USERS="View users" ACY_FILTEREDUSERS="First %1$s users filtered out of %2$s" TRIGGER_CAMPAIGN="Trigger the campaign %1$s %2$s after the filter is executed" SEND_COMMENT="Comment" SEND_COMMENT_DESC="This comment will be displayed at the begining of your test email" LISTS_IN_COMP="There are %s lists in %s" IMPORT_X_LISTS="You can import those %s lists and so keep the subscription assigned to each user." IMPORT_LIST_TOO="Import the %s lists too?" ACYTEMPLATE_EXPORTED="Your template has been exported successfully in the media/com_acymailing/tmp folder. Click %1$sHERE%2$s to download it." IMPORT_NEWSLETTERS_TOO="Import the %s newsletters too?" NB_IMPORT_NEWSLETTER="%s newsletters imported" ACY_START_CAMPAIGN="Start the campaign" START_ON_SUBSCRIBE="When the user subscribes" START_ON_DAY="The next %s after the user subscription" AUTO_GENERATED_HTML="Auto-generated from the HTML version" USE_DEFAULT_VALUE="Use default value" SUCCESS_FILE_UPLOAD="Image successfully uploaded" NO_FILE_FOUND="No file found in this folder" IMAGE_RESIZED="Image has been resized to be 700px" ACY_OR="or" MEDIA_BACK="Back" INSERT_IMAGE_FROM_URL="Insert image from url" UPLOAD_NEW_IMAGE="Upload a new image" ALIGNMENT="Alignment" NOT_SET="Not set" ACY_MARGIN="Margin" ACY_BORDER="Border" ACY_LINK="Link" INSERT="Insert" MEDIA_FOLDER_DESC="Folders used to browse images when using the Acyeditor" MEDIA_FOLDER="Media Folder" FILE_RENAMED="An image with this name already exists. Image has been renamed as %s" IMAGE_NOT_FOUND="Sorry, but we did not find anything there..." IMAGE_FOUND="Looks like we found it!" IMAGE_TIMEOUT="Image cannot be loaded due to timeout" NO_ACCESS_NEWSLETTER="You can not have access to this Newsletter (%s)" ACY_RIGHT="Right" ACY_LEFT="Left" LIST_POSITION="Display the lists" ACY_BEFORE_FIELDS="Before the fields" ACY_AFTER_FIELDS="After the fields" IPTIMECHECK="Limit same IP subscriptions" IPTIMECHECK_DESC="Limit the subscriptions to maximum 3 per two hours from the same IP" DBVALUES="Values from Database" ACY_WHERE="Where" ACY_ANY_CATEGORY="Any category" IMPORT_SUBSCRIBE_CREATE="Subscribe users to a new list" JOOMLA_NOTIFICATIONS="Joomla notifications" ACY_SENT="Sent" WANNA_REINSTALL_RULES="The bounce rules have been updated, you may want to reinstall your rules to use the latest version" AUTONEWS_GENERATE_INTRO="Hi {subtag:name},
The Newsletter below has been generated." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_SENT="This Newsletter has been scheduled and will be sent asap." AUTONEWS_GENERATE_INTRO_REVIEW="Please review it and click on this link to send it." AUTONEWS_GENERATE_DONE="The Newsletter is published, maybe it has been sent already?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW_DESC="Do you want your archived newsletters not to be indexed by search engines (noindex) and that they don't follow the links contained in your newsletter (nofollow)?" ARCHIVE_INDEX_FOLLOW="Index/Follow Archive" DATABASE_INTEGRITY="Check database integrity" ACYEDITOR_TEMPLATEMORE="More actions" ACYEDITOR_DUPLICATE_AFTER="Duplicate after" ACYEDITOR_DEFAULTTEXT="Click here to edit your text" CREATE_FOLDER="Create Folder" FOLDER_NAME="Folder's Name" FOLDER_ALREADY_EXISTS="This folder already exists, please try again." CUSTOM_VIEW="Custom view" CUSTOM_VIEW_DESC="Set a custom view name from Zoho CRM to only import users from this view" FOLLOWUP_ADDQUEUE_USERS="Click here to add this follow-up in the queue for users subscribed to your campaign since %s" FOLLOWUP_ADDQUEUE_ALLUSERS="Click here to add this follow-up in the queue for all users subscribed to your campaign" ACY_MAX_RUN="Based on our check, we can run each batch for %s seconds" ACY_TIMEOUT_AGAIN="Calculate the real maximum execution time again" ACY_TIMEOUT_CURRENT="We are currently checking your real maximum execution time... At least %s seconds so far" ACY_MAX_EXECUTION_TIME="Maximum execution time" ACY_TIMEOUT_SERVER="Based on your server configuration, each batch can run for %s seconds" ACY_LANGUAGE="Language" ACY_CLOSE_TIMEOUT="You can close this configuration page while we are checking your timeout" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_TOOLTIP="Reinitialize areas" ACYEDITOR_REINIT_ZONE_CONFIRMATION="Are you sure you want to reinitialize all areas?" ACY_JPAGETITLE="%1$s - %2$s" ACY_ACTION_UNCONFIRM="Unconfirm users" ACY_LOADZOHOFIELDS="Load ZohoCRM fields list" ACY_LOADFIELDS="Load fields" ACY_FIELDSLOADED="Fields loaded successfully" ACY_NOFIELD="ZohoCRM returned no field" ACY_ZOHOLIST="ZohoCRM list" ACY_SUB_NOT_CONFIRMED="Your subscription to our newsletter is not confirmed." ACY_RELATIVE_DATE="Relative date" ACY_SPECIFIC_DATE="Specific date" ACY_BEFORE="Before" ACY_AFTER="After" ACY_EXECUTION_TIME="Execution time" ACY_PHONE_NOCOUNTRY="No Country" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME="Generate name" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_DESC="Choose whether to generate the name of the user created from the email or from the fields title, first and last name (if the name field is not assigned to any Zoho field)" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_EMAIL="From email" ACY_ZOHO_GENERATE_NAME_FROM_FIELDS="From concatenation of title, first and last name" ACY_SSLCHOICE_CONFIRMATION="If you turn this option on but do not support HTTPS, images, urls and other things could break within your site. Are you sure?" ACY_TRACKINGSYSTEM_EXTERNAL_LINKS="Track links for external websites" ABTESTING="A/B Testing" PLEASE_SELECT_NEWSLETTERS="Please select at least two newsletters first" ABTESTING_TITLE="%s Testing" ABTESTING_PART_RECEIVER="Test sending on %s of the receivers. The test will be equally divided between the following newsletters:" ABTESTING_MODIFY_RECEIVERS="Modify these receivers by editing %s" ABTESTING_DELAY_ACTION="After %s days:" ABTESTING_ACTION_GENERATE_OPEN="Generate and send automatically the newsletter with the best open rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_CLICK="Generate and send automatically the newsletter with the best click rate" ABTESTING_ACTION_GENERATE_MIX="Generate and send automatically a newsletter with the subject of the best open rate and the body of the best click rate" ABTESTING_TEST="Test" ABTESTING_STAT_WARNING="Launching a new test will delete existing statistics on the selected newsletters." ABTESTING_INPROGRESS="There is a test saved. Modifying it will stop the test and start from the beginning. This may send again newsletter to the same users." ABTESTING_TESTMAILINQUEUE="At least one of these newsletters is currently in the queue. You need to remove them from the queue or wait the end of sending before continuing." ABTESTING_FINALMAILINQUEUE="You are currently sending the final message. Please wait the end of the sending or empty the queue before you can launch a new test." ABTESTING_SUCCESSADD="The A/B test has been launched successfully. %s emails have been added in the queue." ABTESTING_SENTTO_NUMBER="This test will be sent to %1$s / %2$s users" ABTESTING_READYTOSEND="The test is finished, you can choose which mail to send to the remaining subscribers" ABTESTING_COMPLETE="The test and corresponding sending are finished" ABTESTING_FINALSEND="The newsletter %s has been added into queue for the remaining receivers" ABTESTING_TESTEXIST="One of the newsletters is used in another test. This test will be displayed here." ABTESTING_NEEDVALUE="You need to set a percentage of receivers before proceeding" ABTESTING_NOTENOUGHUSER="You need at least 50 subscribers to the lists to launch your test (you only have %s)" ACY_CLASS="Class" ACY_IMPORT_NO_CONTENT="The imported data must contain some content" ACY_FIRST_LINES="First %s lines of your file" ACY_IMPORT_LISTS="The imported users will be subscribed to the lists" ACY_IGNORE="Ignore" ACY_IGNORE_LINE="This first line will be ignored" ACY_CREATE_FIELD="Create a new field" ACY_ASSIGN_COLUMNS="Assign columns" ACY_ASSIGN_COLUMNS_DESC="Assign the imported columns to an AcyMailing field, create new custom fields or ignore some imported columns." ACY_MATCH_DATA="Match the data" ACY_DOWNLOAD_IMPORT_ERRORS="Click here to download all lines containing errors" NOTIF_CONTACT_MENU_DESC="Send an e-mail to those e-mail addresses if a user submits the subscription form from menu Subscribe/Modify your subscription." NOTIF_CONTACT_MENU="When a user submits the menu subscription form" ACY_ONLYAUTOPROCESS="You configured AcyMailing to use the automatic send process only. You can't trigger the send process via this button unless you allow the manual send process via the AcyMailing configuration page" ACY_RAND_LIMIT="Randomly select %s users" ACY_IGNORE_UNASSIGNED="Ignore unassigned columns" ACY_ZOHO_IMPORT_NEW="Only new and modified users" ACY_ORDER_SEND_QUEUE="Order the send process by" ACY_NO_RAND_FOR_MULTQUEUE="You should not use the random ordering if you use the multiple queue system." ABTESTING_MISSINGEMAIL="At least one email of this test has been deleted. There is nothing to display." ACY_CATEGORY="Category" ACY_NEW_CATEGORY="Create a new category" ACYEDITOR_SORTABLE_AREA_TOOLTIP="Sortable areas" ACY_CRON_CHANGE_FREQUENCY_WARNING="Our web cron service triggers your website every 15 minutes, you should keep a 15 minutes frequency here unless you create your own cron" ACY_OPERATOR_ADDEND="Add at the end" ACY_OPERATOR_ADDBEGINNING="Add at the beginning" ACY_SUB_GROUPS="Include sub-groups" ACYEXPORT_GEOLOC_VALUE="Geolocation values" ACYEXPORT_LAST_GEOL_SAVED="Last saved data" SEPARATOR_FIRST_GEOL_SAVED="First saved data" ACYFIELD_EDITABLE_CREATE_FRONT="Editable on user creation" ACYFIELD_EDITABLE_MODIFY_FRONT="Editable on user modification" ACY_SUMMARY="Summary" ACY_SUMMARY_PLACEHOLDER="This description will be displayed in the archive zone." ACY_SENT_ON="Sent on %s" ACY_ALL_CATEGORIES="All categories" ACY_FIELD_CAT_TAG="HTML tag for categories" ACY_FIELD_CAT_CLASS="CSS class" ACY_INBOX_ACTIONS="Inbox actions" ACY_BUTTON_CONFIRM="One click confirm" ACY_BUTTON_SAVE="One click save" ACY_GOTO="Go-To" ACY_BUTTON_TEXT="Button text" ACY_INBOX_ACTIONS_WHITELIST="You MUST ask Google to whitelist you in order to be able to use the inbox actions otherwise no button will be displayed in the receiver's inbox." ACY_FIELD_DISPLAYLIMITED="Display only if" ACY_NO_CATEGORY="No category" ACY_VALID_DELETE_FROM_QUEUE="Are you sure you want to delete these %s emails from the queue?" ACY_FE_DELETE_BUTTON="Delete button behavior" ACY_FE_DELETE_BUTTON_DESC="Should the delete button really delete the user or simply unsubscribe him from the current list?" ACY_UNSUB_FROM="Unsubscribe users from" ACY_NON_LOGGED_IN="Non-logged in users" ALL_RULES="All rules" NO_RULE_SAVED="No rule recorded" ACY_CLICK_EFFICIENCY="Efficiency" ACY_CLICK_EFFICIENCY_DESC="%s users who opened the email clicked on a link" ACY_STAT_OPEN_RATE="Open rate" ACY_STAT_OPEN_CLICK="Open / Click total" ACY_STAT_OPEN_CLICK_DAY="Open / Click per day" ACY_STAT_BROWSER="Browsers" ACY_STAT_MOBILE_USAGE="Devices" ACY_STAT_MOBILE="Mobile" ACY_STAT_NOMOBILE="Computer" ACY_STAT_MOBILEOS="Mobile OS" ACY_CAMPAIGN_NB_FOLLOW_SKIPED="Skip the %s first emails from the campaign" ACY_CUSTOMTEMPLATE="Custom template" ACY_CANT_DELETE="AcyMailing won't delete the picture as it is used in the following newsletters (%1$s) and templates (%2$s)" ACY_DELETED_PICT_SUCCESS="The picture has been successfully deleted" ACY_DELETED_PICT_ERROR="There was an error deleting the picture" ACY_TO_NAME="[name]" ACY_REMOVE_DESC_IMAGES="Remove description images" ACY_DONT_EXPORT="Do not export" ACY_CENTER="Center" ACY_SERVER_CONFIGURATION="Server configuration" ACY_EMPTY_QUEUE="The queue is empty!
No messages are waiting to be sent yet." ACY_MORE_LIST_STATISTICS="More list statistics" ACY_MORE_NEWSLETTER_STATISTICS="More newsletter statistics" ACY_MORE_USER_STATISTICS="More user statistics" ACY_CONTACTS="Contacts" ACY_STEP_BY_STEP_DESC1="These are the 4 main steps allowing you to send your first newsletter." ACY_STEP_BY_STEP_DESC2="Do you want to go to the next level, become a real pro of email marketing and boost your actvity?" ACY_STEP_BY_STEP_DESC3="Let you guide by the Acyba Team..." ACY_STEP_BY_STEP_DESC4="Subscribe to the AcyMailing STEP BY STEP guide and receive each week tutorials, advices, tips and tricks to discover new features and improve your results!" ACY_MAILING_LIST_STEP_DESC="Create your first list of contacts and start to organize your communication!" ACY_NO_STATISTICS="No statistics recorded yet" ACY_UNPUBLISHED="Unpublished" ACY_LIST_INFORMATIONS="List information" ACY_CAMPAIGN_INFORMATIONS="Campaign information" ACY_TEMPLATE_INFORMATIONS="Template information" ACY_STYLES="Styles" ACY_EXPORT_CHART="Export Chart" ACY_NEWSLETTER_INFORMATION="Newsletter information" ACY_SUBSCRIBERS_LOCATIONS="Last %s users location" ACY_SUBSCRIPTION_CHRONOLOGY="Subscription chronology" ACY_LAST_TEN_SUBSCRIBERS="Last 10 subscribers" ACY_SUB_STATUS_PER_LIST="Subscriber status per list" ACY_NEWSLETTER_STATUS="Queue activity" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED_LINK="Renew now!" ACY_SUBSCRIPTION_EXPIRED="Your licence has expired" ACY_VALID_UNTIL="Valid Until" ACY_UPDATE_NOW="Update now to %s!" ACY_LATEST_VERSION_OK="You are up to date" ACY_CHECK_MY_VERSION="Check my version" ACY_ATTACH_LICENCE="This website is not assigned to any licence" ACY_ATTACH_LICENCE_BUTTON="Assign it now!" ACY_MAILING_CONTACT_STEP_DESC="Import or create as many contacts as you want. Associate them to the appropriate lists." ACY_MAILING_NEWSLETTER_STEP_DESC="Create awesome newsletters, insert any content you want and preview the result in different screen sizes." ACY_MAILING_SEND_PROCESS_STEP_DESC="Send your first messages with AcyMailing. Choose who will receive your news and when. Then manage the queue." ACY_WARNING_FREESENDPROCESS="After clicking on the send button, if you close the sending window, the send process will stop automatically but you will be able to resume it.
All our paid versions enable you to handle this send process automatically without having to keep the sending window opened." ACY_ACL="Advanced access control levels" ACY_SAVEANDNEW="Save & New" ACY_CSS_BACKEND_DESC="Select and modify the CSS file you want to load for the back-end in addition to the default one" ACY_CSS_BACKEND="Additional Back-end CSS File" ACY_MASS_ACTIONS="Mass actions" ACY_JOOMLA_PERMISSIONS="Joomla permissions" ACY_CRON_CLEAN="Detailed statistics and user history cleaned" ACY_ATLEASTONE="At least one subscriber" ACY_NOSUB="No subscriber" DISPLAY_FORM="Form" ACY_DASHBOARD_USERS="کاربران" ACY_DASHBOARD_NEWSLETTERS="خبرنامه ها" ACY_DASHBOARD_LISTS="فهرست" ACY_MAIN_INFORMATIONS="Main information" ACY_ALLOWED_SENDER="Allowed sender" ACY_CONDITIONS="Conditions" ACY_SPECIFIC="Specific" ACY_FORWARD_LIST="Forward to a list" ACY_DISTRIBUTION="Distribution lists" ACY_DISTRIBUTION_DELETE_MESSAGE="The email will be deleted from your mailbox if all the following actions are successfully executed." ACY_ALLOWED_SUBJECT="Allowed subject" ACY_NO_TEMPLATE="No template" SIMPLE_SENDING="Simple sending" SIMPLE_SENDING_RECEIVERS="1. Receivers" SIMPLE_SENDING_CONTENT="2. Email Content" SIMPLE_SENDING_SUCCESS="Messages successfully sent to %s" SIMPLE_SENDING_ERROR="Messages to %s weren't sent (%s)" ACY_IMPORT_UNSUB_LISTS="The imported users will be unsubscribed from the lists" IMPORT_UNSUBSCRIBE_CONFIRMATION="%s users have been unsubscribed from the list %s" ACY_SENDER_NOT_ALLOWED="Sender not allowed" SIMPLE_SENDING_INTRO="This system allows you to send simple emails. It won't store any data or any statistics into your database. Please don't use it to send newsletters to the final receivers." ACY_SAVEASTMPL="Save as template" ACY_ALL_CAMPAIGNS="All campaigns" ACY_SAVEASTMPL_VALID="Template successfully created and assigned to this newsletter" FAVICON="Favicon" MAX_FORWARD_USER="You can forward this email to %s users maximum" ACY_LIST_NAMES="List names" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_1="AcyMailing can customize some Joomla messages. If you want to do this, please first" ACY_WARNINGOVERRIDE_DISABLED_2="enable the plugin %s" ACY_IMPORT_NB_J_USERS="There are %s Users in your Joomla User Manager" ACY_IMPORT_NB_ACY_USERS="There are %s Registered Users in AcyMailing" ACY_IMPORT_JOOMLA_1="If you click on the 'import' button, the system will :" ACY_IMPORT_JOOMLA_2="Update the AcyMailing Users from your Joomla Users" ACY_IMPORT_JOOMLA_3="Delete the AcyMailing Users if they were linked to a Joomla User but this Joomla User does not exist any more" ACY_IMPORT_JOOMLA_4="Add all your Joomla Users into AcyMailing if they are not already there" ACY_IMPORT_JOOMLA_5="Subscribe all your Joomla Users to the selected lists if they are not already subscribed or unsubscribed from it" ACY_EMAILCONTENT_TEMPLATE="Please put the tag {emailcontent} in the template you would like to select" ACY_INCLUDE_MSG_IN="Include the message in" ACY_MESSAGE_DELETED="Message deleted" ACY_MENU="Menu" ACY_RULE_ACTION="Action Required" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE="Acknowledgement of receipt - in subject" ACY_RULE_LOOP="Feedback loop" ACY_RULE_LOOP_BODY="Feedback loop - in body" ACY_RULE_FULL="Mailbox Full" ACY_RULE_GOOGLE="Blocked by Google Groups" ACY_RULE_EXIST1="Mailbox does not exist 1" ACY_RULE_FILTERED="Message blocked by recipient filters" ACY_RULE_EXIST2="Mailbox does not exist 2" ACY_RULE_DOMAIN="Domain does not exist" ACY_RULE_TEMPORAR="Temporary failures" ACY_RULE_PERMANENT="Failed Permanently" ACY_RULE_ACKNOWLEDGE_BODY="Acknowledgement of receipt - in body" ACY_RULE_FINAL="Final Rule" ACY_NO_FIELD_DELETED="No field deleted" ACY_FIELD_USED_DISPLAY="The field %1$s is used as a display condition in the field %2$s" ACY_USEDINFIELDS="Used in display conditions by" CAPTCHA_ACYCAPTCHA="AcyCaptcha" CAPTCHA_NOCAPTCHA="Disable captcha verification" ACY_DEFAULT_NOTIF_SUBJECT="New User Details" ACY_TYPECHECK_DIDYOUMEAN="Did you mean" ACY_CANT_DELETEFILE="AcyMailing won't delete the attachment as it is used in the following newsletters (%s)" ACY_DELETED_FILE_SUCCESS="The file has been successfully deleted" ACY_DELETED_FILE_ERROR="There was an error deleting the file" ACY_DISPLAY_ICON="Display icons" ACY_DISPLAY_NOICON="Display list" ACY_RENAME_OR_REPLACE="Click here to replace the original file instead of renaming the new one." ACY_REPLACE_FILE="Replace" ACY_REPLACE_FILE_TEXT="Do you want the new file to replace the existing one?" ACY_REPLACED_PICT_SUCCESS="Picture replaced successfully" ACY_REPLACED_PICT_ERROR="Error when replacing picture" GEOLOC_CONTINENT="Continent" GEOLOC_TIMEZONE="Time zone" ACY_NOT_CLICK="Didn't click" ACY_PERSONAL_LINK="There is a personal link in your Newsletter ( %s ) instead of a tag...
Please make sure not to copy/paste the link you received in your e-mail as it may break your unsubscribe or confirmation links.
Use our tags instead!" ACY_ON="Every week on" ACY_DELETE_WRONG_EMAILS="Delete not allowed emails" ACY_SEND_NEWSLETTER="Send a newsletter" ACY_STAT_OPEN_TIME="Open time" ACY_MONDAY="Monday" ACY_TUESDAY="Tuesday" ACY_WEDNESDAY="Wednesday" ACY_THURSDAY="Thursday" ACY_FRIDAY="Friday" ACY_SATURDAY="Saturday" ACY_SUNDAY="Sunday" IMAGE_EDIT="Edit the selected image" ACY_IMAGE_EFFECTS="Apply one of the following effects on the image" ACY_EFFECT_CROP="Crop" ACY_EFFECT_SCALE="Scale" ACY_IMAGE_NAME="Image's name" ACY_EFFECT_ROUNDED="Rounded corners" ACY_ADD="Add" ACY_FORWARDCHOICE_CONFIRMATION="We strongly recommend you to activate the captcha on the forward system. Should AcyMailing use the captcha?" ACY_DONT_CLOSE="You must keep this popup opened to continue sending. If you want to be able to close the popup and turn Off your computer, please use the automatic send process (only available in our commercial versions)" ACY_CAMPAIGNS="Campaigns" ACY_OTHERSUBSCRIPTIONS="You can also unsubscribe from these lists." ACY_CHECK_EMAIL_COUPON="Please check your e-mail to see the coupon" ACY_ZOHOIMPORT="Import Zoho users" ACY_BOUNCE_EMPTY_QUEUE="Empty the queue for the user" ACY_UNSUB_DISP_OTHER_SUBS="Display all lists" ACY_ASC="Asc" ACY_DESC="Desc" ACTION_SENDER_FROM="Sender's from address" ACTION_SENDER_FROM_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"From"_QQ_" address" ACTION_SENDER_TO="Sender's reply-to address" ACTION_SENDER_TO_DESC="If one of the actions is to forward the email, use the sender's email address as "_QQ_"Reply-To"_QQ_" address" ACTION_SENDER_ADDRESS="You may not be able to use the sender's email address if it doesn't allow you to use it" SUBSCRIBE_LINK="Insert a subscribe link in your e-mail" ACY_TYPE_SOMETHING="Type or select some options" ACY_CLICKMAP="Click map" ACY_CLICKS_DETAILS="%s clicks out of %s" ACY_BCC_ADDRESS="BCC address" ACY_FAILED_INSTALL="Failed to install AcySMS, %1$sclick here%2$s to download it for free" ACY_DOWNLOADING="Downloading package..." ACY_INSTALLING="Installing..." ACY_INSTALLED="Thanks for installing AcySMS!
You can now test it, the send process will be simulated by the test "_QQ_"Sender Profile"_QQ_"." ACY_SMS_PRESENTATION="Over 90% of SMS are opened, improve your marketting strategy by sending text messages to your contacts." ACY_TRY_IT="Try it for free" ACY_SMS="Send SMS" ACY_SPECIAL_CHARS_DESC="Allow your contacts to use email addresses with special characters in the domain name, like cyrillic or chinese characters." ACY_SPECIAL_CHARS="Accept special chars in email addresses" ACY_EMOJI_CONFIRMATION="Emojis are not displayed the same way %1$sin every mail client%2$s and may impact your spam score" ACY_ENTER_SUBJECT_OR_ALIAS="Please enter at least a word in the subject, or enter an alias" ACY_ADD_COMPARE="Add to compare" ACY_MAX_COMPARE="You can compare a maximum of 5 newsletters at a time" ACY_MIN_COMPARE="You should add at least 2 newsletters to be able to compare them" ACY_COMPARE_PAGE="Statistics comparison" ACY_PER_LIST="Per list" ACY_GRAPHS="Graphs" ACY_NEWLY_SENT="Only newly sent newsletters" ACY_SENT_MORE_THAN="Select newsletters sent more than %s days earlier" ACY_DELETE_CHARTS="Delete statistic chart images after" ACY_DELETE_CHARTS_DESC="When inserting charts in your newsletters using the tag system, new images are created on your server." ACY_MIN_NEWSLETTERS="Min. number of newsletters" ACY_MAX_NEWSLETTERS="Max. number of newsletters" ACY_IMAGE_RESIZED="The image has been resized" ACY_REDIRECT_TAGS="Allow tags in redirect links" ACY_FBLEADS_TOKEN="App access token" ACY_FBLEADS_TOKEN_DESC="The access token can be found in your Facebook lead app page" ACY_FBLEADS_AD_FORM_ID_DESC="You can either specify the ad ID to import all the leads, or the form ID to only import leads created from this form" ACY_FBLEADS_MINCREATED="Only leads created after" ACY_FBLEADS_MAXCREATED="Only leads created before" ACY_FBLEADS_NONE="No leads found" ACY_FBLEADS_ENTER_TOKEN="Please enter the access token" ACY_FBLEADS_ENTER_ID="Please enter an ad id or a form id" ACY_OPEN_DAY="Opennings per day" ACY_NO_ACCESS_LIST="You can not have access to this List (%s)" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS="Trigger daily plugins at" ACY_DAILY_HOUR_PLUGINS_DESC="Some plugins execute actions only once a day (like the Birthday plugin), choose the hour you want the plugins to be triggered" ACY_LOCATION="Location" ACY_SAVE_ANYWAY_NAME=" already saved this newsletter while you were editing it. Do you want to save it anyway?" ACY_PAGINATION="Results %s - %s out of %s" ACY_PAGINATION_NONE="No results" SELECTED_USERS="%s AcyMailing users match" ACY_IS_UPDATE="Up to date" ACY_PLUGIN_NEED_UPDATE="New plugin versions" ACY_GOOGLE_MAP_KEY="Google map API key" ACY_GOOGLE_MAP_KEY_DESC="How to get a google map API key?" ACY_NEED_GOOGLE_MAP_API_KEY="You have to set your Google API key to see the map" ACY_ORDER_COLUMN="Click here to order the listing based on this column" ACY_SELECT_ELEMENT="Please select an item first" ACY_OK="OK" ACY_MODE_HORIZONTAL="Horizontal" ACY_MODE_VERTICAL="Vertical" ACY_MODE_TABLELESS="Tableless" ACY_TEXT_INSIDE="Inside" ACY_TEXT_OUTSIDE="Outside" ACY_RECAPTCHA="Invisible ReCaptcha" ACY_SITE_KEY="Google site key" ACY_SECRET_KEY="Google secret key" ACY_HEADER="Header" ACY_HITS="Hits" ACY_REMOVE_FROM_SUBJECT="And remove it from the subject" ACY_DATE_FORMAT_LC1="l, d F Y" ACY_PAGINATION_PAGE="Page %1$s of %2$s" ACY_NO_GROUP="No group" ACY_CSS_WIDGET="Widget CSS File" ACY_JANUARY="January" ACY_FEBRUARY="February" ACY_MARCH="March" ACY_APRIL="April" ACY_MAY="May" ACY_JUNE="June" ACY_JULY="July" ACY_AUGUST="August" ACY_SEPTEMBER="September" ACY_OCTOBER="October" ACY_NOVEMBER="November" ACY_DECEMBER="December" ACY_POSTS="WordPress posts" ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE_DESC="When creating/modifying an article from the back-end, you can directly send it to an AcyMailing list." ACY_FEATURE_SEND_IN_ARTICLE="Send Joomla! articles" ACY_EDIT_ARTICLE_EMAIL="Edit Article email" ACY_TAG_ARTICLE="You have to place the article tag somewhere in your email" ACY_SELECT_LIST="What lists should receive this article?" ACY_INSERT_TAG_ARTICLE="Insert the article" ACY_SEND_ARTICLE="Now you can send this article via AcyMailing %s" ACY_HERE="HERE" ACY_EXCEL_SECURITY="Excel security" ACY_EXCEL_SECURITY_DESC="If this option is turned On, values starting with a =, +, - or @ will be prefixed by a tab to avoid any CSV injection when opening the exported file using Excel.
Make sure the tab is automatically removed or turn Off this option if you import the file somewhere else than AcyMailing" ACY_ACCESS_ROLES="Users in the following roles can access AcyMailing" ACY_EXPORT_ALL_DATA="Export all data" ACY_EXPORT_MY_DATA="Export my data" ACY_CONFIDENTIALITY="Confidentiality" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON="Allow users to export their data from their profile page" ACY_GDPR_EXPORT_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to access all of the data stored about them.

You can either download it from the user edition page if someone asks you for it, or turn On this option to add a download button on the AcyMailing user's profile page." ACY_DELETE_MY_DATA="Delete all my data" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM="Are you sure?" ACY_DELETE_MY_DATA_CONFIRM2="This will permanently delete all your data" ACY_DATA_DELETED="Your personal data has been successfully deleted from our mailing system" ACY_ERROR_DELETE_DATA="An error occurred while deleting your personal data, please contact an administrator" ACY_NO_USER_IMPORT="You currently don't have any users in AcyMailing, let's %s them!" ACY_ANONYMOUS_TRACKING="Anonymous tracking" ACY_ANONYMOUS_TRACKING_DESC="If this option is turned On, AcyMailing will still track the clicks / opens / geolocation / user history but only in an anonymous way (you won't be able to precisely know who opened / clicked a link in your newsletters and the platforms and browsers used won't be collected for example)" ACY_HTTPS_ERROR="If your site uses HTTPS on front-end, please make sure to turn On the "_QQ_"%s"_QQ_" option otherwise the links in your newsletters may not work properly (the unsubscribe link for instance)." ACY_ANONYMIZE_OLD="You chose to collect only anonymous statistics, click %s to delete the already collected personnal data (IP addresses, geolocation, detailed statistics and browser version)." ACY_ANONYMIZE_OLD_CONFIRM="Detailed statistics will be permanently deleted, are you sure?" ACY_ANONYMIZE_WARNING_OLD="AcyMailing is collecting personnal data (clicked links per user, who openned the newsletters, user IP address / geolocation / browser version / platform).
If you want to be compliant with the GDPR you should ask your users for permission. You can alternatively activate the "_QQ_"%1$s"_QQ_" option in the "_QQ_"%2$s"_QQ_" tab to disable the detailed statistics." ACY_ANONYMIZE_FAIL="The personal data deletion did not complete." ACY_ANONYMIZE_RETRY="AcyMailing will retry..." ACY_DATA_COLLECTION="Data collection" ACY_DATA_ANONYMIZE_SUCCESS="Successfully deleted collected data" ACTION_SUBSCRIBED="Subscribed" ACTION_WAITING="Waiting for confirmation" ACTION_REMOVEDSUBSCRIPTION="Subscription removed" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON="Allow users to delete their data from their profile page" ACY_GDPR_DELETE_BUTTON_DESC="To be compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) your users should be able to delete their personal data.

You can either do it manually if a user asks you to, or let the users do it themselves from their profile page but keep in mind that users usually don't read texts and click on every button they can find ;)" ACY_EXPORT_SELECT_FIELD="Please select at least one field to export" ACY_PRIVACY_POLICY_ARTICLE="Privacy policy article" ACY_PRIVACY_POLICY="Privacy policy" ACY_I_AGREE="I agree with the %1$s and the %2$s" ACY_CALL_TO_ACTION="Call To Action" ACY_I_AGREE_TERMS="I agree with the %s" ACY_I_AGREE_PRIVACY="I agree with the %s" ACY_LANG_VERSION="5.10.4"